Úvod do studia 2

Předmět se soustředí na základní metodické předpoklady a rozhodující principy efektivní organizace duševní práce. Dále se zabývá základními východisky a alternativními pojetími časového managementu a kultivace duševní a duchovní hygieny. Předmět se také věnuje vnitřnímu řádu (stanovení priorit, hodnot, životních, rodinných, kariérních cílů atd.) jako předpokladu stabilního života a úspěšného studia. Jedná se o přednášky kombinované s domácími přípravami a diskusí o nich.

Předmět pomůže studentům rozvinout schopnost uspořádat svůj životní styl s ohledem na stanovené priority, číst odbornou literaturu, zpracovávat informace, kriticky a tvořivě myslet a psát odborné studie. Dále jim pomůže osvojit si zásady a návyk plánování času. Povede studenty k duševní hygieně a duchovnímu růstu. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby kvalifikovaně převzali odpovědnost za vlastní celoživotní vzdělávání a dosáhli úspěchu v harmonizaci jednotlivých oblastí života.

ADLER, M. J.; DOREN, C. van. How to Read a Book. Touchstone Book, 19672.
ČMEJRKOVÁ, S.; DANEŠ, F; SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ČSN ISO 690; ČSN ISO 7144.
ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. Formální náležitosti akademických písemných prací. Praha: Materiál ETF-UK, 2001. http://www.etf.cuni.cz/kat-sz/manual4.pdf. McDonald, G. Uspořádej svůj svět Praha: Návrat domů, 2003. ŠESTÁK, Z. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. TOMAN J. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha: Svoboda, 19842.
TURABIAN, K. L. Student´s Guide for Writing College Paper´s. Chicago: University of Chicago Press, 19763. ZIELKE W. Jak číst rychleji a lépe. Praha: Svoboda, 19882. –––––––. Jak racionálně studovat. Praha: Svoboda, 1977.