Základy práva 2

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

Studenti si osvojují základní znalosti z teorie práva, práva ústavního, rodinného, občanského, pracovního, trestního a evropského práva. Učí se chápat jak právo funguje a čím je limitováno. Osvojování nových poznatků z probíraných oblastí práva si osvojují prostřednictvím diskuze a řešením konkrétních příkladů. Získávají tak nejen teoretické znalosti, ale i schopnost orientovat se podle nich v praxi .

 • Šíma, Suk. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C.H. Beck, Praha 2004.
 • Tomancová, Schelle a kol. Právní nauka pro školy a praxi. Eurolex Bohemia, Praha 2004.
 • Tomancová, Schelle a kol. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Eurolex Bohemia, Praha 2004
 • Schelle K. a kol. Základy práva. Eurolex Bohemia, Praha 2004
 • Henrych, Svoboda a kol. Ústava České republiky, komentář C.H. Beck. Praha, 1997.
 • Flegl V. Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv. C.H. Beck, Praha 1997.
 • Hrušková, Králíčková, České rodinné právo. Masarykova univerzita Brno, 1998
 • Nová, Valehrach, Rodinné vztahy v soudní praxi. Prospektrum, 1995
 • Holub, Nová, Hyklová. Zákon o rodině, komentář. Linde Praha, 2005
 • Kocourek J. Zákoník práce, komentář. Eurounion Praha, s.r.o., Praha 2004
 • Schelleová I. a kol. Právní postavení mladistvých. Eurolex Bohemia, Praha 2004
 • Jehlička, Švestka, Škárová, Vodička. Občanský zákoník. C.H. Beck, Praha, 1997.
 • Ondruš R. Správní řád, nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Linde Praha, a.s. 2005
 • Holub M. a kol. Vzory smluv a podání. Linde Praha, a.s. 1998
 • Boguszak, J.; Čapek J; Veverka V. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha, Codex, 1996.