Úvod do sociální práce, patologie a politiky 2023

Tento předmět uvádí studenty do oboru sociální práce. Představuje ji jako samostatný, rozvíjející se vědecký obor, seznamuje studenty se základními definicemi a terminologií sociální práce. Představuje hodnoty, na kterých sociální práce staví. Kurz se zabývá základním etickým rámcem sociální práce. Seznamuje studenty se současným kontextem sociální práce.

Úvod do sociální patologie je zaměřen na základní pojmy a souvislosti a teorie sociálních deviací.

Úvod do sociální práce (teoretické vymezení sociální práce, etický kodex, paradigmata soc. práce)

Úvod do sociální politiky (cíle sociální politiky, principy, nástroje, subjekty a objekty, předmět a funkce sociální politiky)

Úvod do sociální patologie (základní pojmy: sociální patologie a deviace, normalita, abnormalita), zdroje a příčiny sociálně patologických jevů a deviace

Název anglicky:

Introduction to Social Work, Pathology, and Policy

Cíle:

Absolvent kurzu si začíná osvojovat teoretické i praktické kompetence pro práci sociálního pracovníka. Je schopen se orientovat v základních definicích sociální práce. Je schopen reflektovat hodnoty sociální práce, rozumí etickým souvislostem, zná etický kodex sociálního pracovníka. Zná základní pojmy, souvislosti a teorie sociálních deviací. Student si osvojí základní terminologii pro oblast sociální politiky, jako jsou cíle, předmět sociální politiky, principy a základní nástroje, zná rozdíl mezi subjektem a objektem sociální politiky.

Metoda výuky:

Přednáška. Vedle výkladu se objevují i seminární prvky (rozhovor, brainstorming, práce ve skupině, práce s textem).

Hodnocení:

Zápočet ověřený znalostmi v rámci skupinového kolokvia.

  • Duková, M., Duka, A., Kohoutová, I., Sociální politika: učebnice pro obor sociální činnost, Praha: Grada 2019
  • Jochmanová, M., Úvod do sociální politiky – studijní materiál pro studenty Evangelikálního teologického semináře, Praha: ETS 2019
  • Kaczor, P., Sociální politika a sociální systém v ČR, Praha: VŠE, 2015
  • Krebs, V., a kol., Sociální politika, ASPI, 2005
  • Matoušek, O., a kol., Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013
  • Matoušek, O., Koláčková, J., Kodymová, P., Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2010
  • Munková, G., Sociální deviace. Přehled sociologických teorií, Plzeň: Aleš Čeněk, 2013
  • Petrášek, J., Sociální politika, Praha: UJAK, 2014

Výuka pro veřejnost

Úvod do sociální práce, patologie a politiky 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Monika Havlíčková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce