Sociální práce: zdravotní problematika 2023

V rámci modulu se zaměříme na následující témata:

 • Zdraví a nemoc: základní vymezení, zdravotní postižení (člověk se zdravotním, duševním, mentálním postižením)
 • Disability studies: základní vymezení a možné dopady do sociální práce
 • Psychodynamické přístupy
 • Práce se skupinou a práce s komunitou
 • Krizová intervence
 • Metody sociální práce s lidmi s postižením
 • Specifika komunikace s lidmi s postižením
 • Kompenzační pomůcky a možnosti jejich pořízení
 • Sociální služby pro osoby s postižením
 • Sociální práce ve zdravotnictví
 • Kazuistický seminář – možnosti posouzení životní situace
 • Kazuistický seminář – možnosti individuálního plánování včetně zapojení širšího okolí klienta do procesu plánování (tzv. na klienta orientované individuální plánování)
 • Kazuistický seminář – možnosti komunitní podpory pro osoby s postižením
 • Kazuistický seminář – míra deinstitucionalizace podpory lidí s postižením, psychiatrická reforma a její limity (ve kterých situacích potřebují lidé s postižením pobytové služby), míra rozhodování za klienta

Název anglicky:

Social Work: Health Issues

Cíle:

Obecným cílem modulu je podpořit studenty v náhledu na problematiku zdraví a nemoci širší perspektivou, podpořit vnímání mnohosti a rozmanitosti projevů zdravotní stránky životní situace jedince a jejich možných dopadů především do sociální oblasti životní situace. Níže jsou specifikovány očekávané postoje, dovednosti a znalosti.

Postoje:

 • Student akceptuje hodnotu života jako takového
 • Student akceptuje práva každého člověka bez ohledu na jeho schopnosti a dovednosti zařadit se do pracovních procesů, či naplňovat rolová očekávání spojená s dospělostí

Znalosti:

 • Student zná obsah termínu zdraví a nemoc
 • Student zná obsah termínu člověk s postižením, dokáže vyjmenovat oblasti postižení a jejich základní charakteristiky
 • Student zná základní charakteristiky deinstitucionalizace
 • Student dokáže základně definovat zaměření tzv. disability studies
 • Student zná základní specifikace komunikace s lidmi s postižením
 • Student zná sociální služby pro osoby s postižením a jejich specifika
 • Student zná základní principy krizové intervence
 • Student zná základní vymezení sociální práce ve zdravotnictví, zná rozdíl mezi zdravotně-sociálním pracovníkem a sociálním pracovníkem pracujícím ve zdravotnictví
 • Student zná základní rámec psychodynamických přístupů, především psychoanalýzy
 • Student zná možnosti / limity využití psychodynamického přístupu v současné sociální práci

Dovednosti:

 • Student dokáže rozlišit stav krize od ostatních životních situací
 • Student dokáže klást otevřené otázky a dokáže nechat prostor pro ventilaci emocí
 • Student dokáže směřovat klienta na krizově-intervenční služby
 • Student dokáže základně reflektovat faktory ovlivňující míru svobodného rozhodování klientů s různým druhem postižení
 • Student dokáže reflektovat míru využití obvyklých nástrojů posouzení životní situace s ohledem na jednotlivé projevy postižení

Metoda výuky:

 • Přednáška
 • Diskuse ve velké skupině
 • Práce ve trojicích
 • Nácvik ve dvojicích s následnou reflexí

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

 • Albrecht, G., L., Seelman, K., D., Bury, M., Handbook of disability studies, Thousand Oaks, [Calif.]: SAGE, 2001, 1 online resource (x, 852 p.) : ill. ISBN 0-7619-2874-X.
 • Brož, F., Vodáčková, D., Krizová intervence v kazuistikách, Praha: Portál, 2015
 • Groulíková, D., Jakolová Střihavková, D., Postoje žáků druhých a třetích tříd se zrakovým postižením k alkoholu a cigaretám: výzva pro sociální práci i speciální pedagogiku, Sociální práce / Sociálna práca, 15 (2015), 64-75
 • Jaklová-Sřihavková, D. 2020. Služby pro lidi se smyslovým postižením: rozdíly mezi nabídkou a poptávkou. Sociální práce / Sociálna práca, 20(6), 107-212.
 • Kantorová, D., Kalenda, S., Od deinstucionalizace psychiatrických nemocnic k hromadnému věznění a hnutí abolicionismu, Sociální práce / Sociálna práca (2022)
 • Krhutová, L., Sociální práce a lidé se zdravotním postižením, 2.vyd. Ostrava: Ostravská univerzita, 2013
 • Mahrová, G., Venglářová, M., Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním, Praha: Grada, 2008
 • Matoušek, O., Křišťan, A., ed. Encyklopedie sociální práce, Praha: Portál, 2013
 • Matoušek, O., Metody a řízení sociální práce. 3.vyd., Praha: Portál, 2013
 • Navrátil, P., Teorie a metody sociální práce, Brno: Marek Zeman, 2001
 • Novosad, L., Tělesné postižení jako fenomén i životní realita: diskurzivní pohledy na tělo, tělesnost, pohyb, člověka a tělesné postižení, Praha: Portál, 2011
 • Novosad, L., Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe, Praha: Portál, 2009
 • Stainton, T., Chenoweth, L., Bigby, C., Social Work and Disability: An Uneasy Relationship. Australian social work [online]. Taylor & Francis Group, 2010, 63(1), 1-3 [cit. 2022-12-06]. ISSN 0312-407X. Dostupné z: doi:10.1080/03124070903291886
 • Vodáčková, D., Krizová intervence: [krize v životě člověka : formy krizové pomoci a služeb], Praha: Portál, 2002
 • Zatloukal, L. et al., Komplexní posuzování potřeb klientů v rámci poradenského rozhovoru z hlediska přístupu zaměřeného na řešení, Sociální práce / Sociálna práca, 11 (2011)

Výuka pro veřejnost

Sociální práce: zdravotní problematika 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Monika Havlíčková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce