Sociální politika: zdravotní problematika 2023

V rámci předmětu se výuka a diskuze bude zaměřovat na následující témata:

 • Zdraví a nemoc – vymezení pojmů, zdravotní politika a její cíle, hlavní funkce, nástroje a aktéři
 • Historie českého zdravotnictví – školství, farmacie, lázeňství a nemocnice
 • Úloha státu a aktivity zdravotní politiky, systém zdravotní péče, aktuální dilemata ve zdravotní politice státu
 • Hlavní zdroje financování zdravotní péče, zdravotní pojištění jako způsob financování zdravotní politiky
 • Důchodová politika zacílená na invaliditu – posuzování, získání invalidního důchodu a jeho výměra
 • Sociální politika a neformální péče – podpora neformálních pečovatelů, možnosti péče o osobu blízkou, vývoj po roce 1989 a současné trendy
 • Právní ochrana osob v nemoci, nemocenská, opatrovnictví u osob se zdravotním postiženích a jejich právní ochrana
 • Trh práce a osoby se zdravotním postižením, aktivní politika zaměstnanosti směrem k cílové skupině, dávky státní sociální pomoci
 • Příspěvek na péči – systém posuzování, sociální spravedlnost a solidarita, snahy o zavedení 5 stupně příspěvku na péči, jeho čerpání v rámci sítě sociálních služeb
 • Vzdělávací politika pro osoby se zdravotním postižením – inkluze, specifika, srovnání s vybranými státy EU
 • Bytová politika zaměřená na osoby se zdravotním postižením – sociální bydlení, zvláštně určené byty, propustnost mezi sociálními službami a sociálními byty
 • Srovnání principů sociální politiky ČR s vybranými státy EU

Název anglicky:

Social Work: Health Issues

Cíle:

Cílem modulu je, aby studenti získali hlubší vhled do problematiky nemoci a invalidity a spektra nástrojů, kterými sociální politika ČR disponuje v oblasti vzdělávání, trhu práce, bytové politiky i samotné zdravotní politiky.

Studenti získají povědomí nejen o invaliditě, jako sociální události, ale i dopadu dlouhodobé neschopnosti k práci a jejích dopadech na život jednotlivce či celé rodiny. Získají poznatky o systému zdravotní péče, jejím financování, důchodové politice ve vztahu k invaliditě, a rovněž k současnému trendu podpory neformální péče a jejím možnostem řešení kvality života zdravotně postižených osob.

Za důležité považujeme, aby studenti získali obecné povědomí o poměrně složité situaci osob se zdravotním postižením v celé, jeho spektru (smyslově postižení, tělesně postižení, duševně postižení, mentálně postižení a kombinovaně postižení).

Postoje:

 • Student má vhled do problematiky osob se zdravotním postižením, je schopen rozlišit základní problémy zdravotně postižených osob ve společnosti a jejich sociální status.
 • Student vnímá nemoc či zdravotní postižení jako sociální událost, která ovlivňuje jak jedince samotného, tak jeho rodinu i celou komunitu, potažmo pro celou společnost.
 • Student je schopen kriticky přemýšlet o aktuálních nástrojích sociální politiky ve vztahu k řešení dílčích problémů zdravotně postižených, zda je současná praxe dostačující a zda existují příklady dobré praxe ze zahraničí.
 • Student si uvědomuje specifické potřeby zdravotně postižených osob a je schopen zohlednit zvýšenou potřebu právní ochrany této skupiny.

Znalosti:

 • Student umí vymezit základní pojmy zdraví a nemoc, zná cíle zdravotní politiky ČR, její funkce a nástroje.
 • Student chápe systém zdravotní péče v ČR, umí definovat priority, pozitiva i aktuálně platné problémy tohoto systému.
 • Student umí vyjmenovat hlavní zdroje financování zdravotní péče.
 • Student se dobře orientuje v důchodové politice a dávek státní sociální podpory pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, včetně příspěvku na péči.
 • Student se orientuje v nástrojích aktivní politiky zaměstnanosti na podporu osob se zdravotním postižením.
 • Student zná systém vzdělávání osob se zdravotním postižením a jeho specifika, umí se orientovat v nástrojích podpory rovného přístupu ke vzdělání.
 • Student zná nástroje sociální politiky ve vztahu k bytové politice zaměřené na osoby se zdravotním postižením – sociální byty, byty zvláštního určení, sociální služby pobytové formy.

Dovednosti:

 • Student je schopen vyhledat a srozumitelně vysvětlit nástroje aktivní politiky zaměstnanosti zaměřené na osoby se zdravotním postižením.
 • Student je schopen vyhledat a srozumitelně vysvětlit nástroje státní sociální podpory zaměřené na osoby se zdravotním postižením.
 • Student je schopen srozumitelně vysvětlit principy a kritéria posuzování nároku na příspěvek na péči.
 • Student je schopen vyhledat a srozumitelně vysvětlit možnosti pro podporu samostatného bydlení pro osobu zdravotně postiženou, včetně adekvátní míry podpory ze strany registrovaných sociálních služeb.
 • Student je schopen srozumitelně vysvětlit principy důchodové politiky zaměřené na zdravotně postižené.

Metoda výuky:

 • Interaktivní přednáška s diskuzí a cvičeními ve skupině.
 • Samostudium a vypracování předem zadaných úkolů.

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Studijní literatura a pomůcky:

 • Grudziňska, A., Nezaměstnanost a její psychologické dopady na osoby se zdravotním postižením, České Budějovice: Nová Forma, 2012
 • Kazimour, I., Historie českého zdravotnictví, M. Koláček, 2016, (e kniha)
 • Komendová, J., Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením, Ostrava: Key Publishing, 2009
 • Průša, L. a kol., Dlouhodobá péče nejen v ČR, Tábor: APSS ČR, 2021
 • Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021-2025, Praha: Úřad vlády ČR, 2020

Sekundární literatura:

 • Pipeková, J., Vítková, M., Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením: se zaměřením na mentální postižení, Praha: MUNI PRES, 2016
 • Pokorná, A. a kol., Management nežádoucích událostí ve zdravotnictví, Praha: Grada, 2019
 • Šámalová, K., Šance na dosažení vysokoškolského vzdělání v populaci osob se zdravotním postižením, Praha: Karolinum, 2016
 • Uzová, I., Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: Praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty, Praha: Portál, 2010
 • Zvoníková, A., Čeledová, L., Základy posuzování invalidity, Praha: Grada, 2010

 • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Výuka pro veřejnost

Sociální politika: zdravotní problematika 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Ester Miffková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce