Sociální politika: cizinecká a dluhová problematika 2023

V rámci předmětu se výuka a diskuze bude zaměřovat na následující témata:

 • Cizinec – vymezení pojmu cizinec, azylant, migrant, mezinárodní ochrana cizinců a azylantů
 • Azylová politika ČR – základní podmínky pro pobyt na území ČR, základní podmínky pro pracovní uplatnění cizinců v ČR
 • Sociální pomoc pro cizince, zdravotní péče pro cizince a migranty
 • Hrozba nucené práce a další formy pracovního vykořisťování cizinců
 • Podpora cizinců a jejich přínos pro společnost, jaký vliv mají na sociální politiku ČR, srovnání přístupu k cizincům ve vybraných zemích EU
 • Dluhová past – vymezení pojmů (dlužník, věřitel, konsolidace, oddlužení), vývoj v ČR po roce 1989 a současné problémy
 • Národnostní menšiny – vymezení pojmů, práva příslušníků národnostních menšin, legislativní ukotvení
 • Exekuce a insolvence – právní zakotvení, sociální pomoc osobám v exekuci, dávky sociální pomoci a nezabavitelné minimum, exekuce dávky pro děti, dluhová past a důchodový systém
 • Život na hranici chudoby – rizika spojená s dlouhodobým stavem (zdraví, invalidita, sociální statut) a vliv na sociální politiku na lokální úrovni (chudé kraje a jejich rozvoj)
 • Bytová politika ve vztahu k osobám v dluhové pasti
 • Dluhová past rodin s dětmi – sociální pomoc pro děti

Název anglicky:

Social Policy: Foreigners and Debt Issues

Cíle:

Cílem modulu je, aby studenti získali povědomí o sociální politice státu zaměřené na cizince a azylanty, etnické menšiny. Specifika těchto cílových skupin budou i s ohledem na současné dění na Ukrajině a řešení migračních vln v Evropě představena prostřednictvím seznámení s aktuálně platnou azylovou a migrační politikou ČR a EU. Zaměříme se rovněž na dílčí problémy cizinců, migrantů i etnických menšin, a to zejména na pracovní vykořisťování a bytovou politiku.

Druhou částí modulu je zacílení na dluhovou problematiku, protože se jedná o v současnosti velké téma pro jednotlivce i rodiny. S tím souvisí téma finanční gramotnosti a vzdělávacím cílům v oblasti dluhové pasti.

Postoje:

 • Student je schopen vnímat situaci cizinců žijících na území ČR v kontextu aktuálního dění ve světě.
 • Student si uvědomuje svůj postoj k cizinecké a migrační politice ČR, umí jmenovat pozitiva i negativa současné azylové politiky ČR.
 • Student vnímá problematiku etnik a národnostních menšin, je schopen jmenovat nástroje sociální politiky a dilemata s nimi spojená rezonující ve společnosti.
 • Student umí rozlišit rozdíl mezi odpovědným zadlužením a dluhovou pastí a vnímá tuto problematiku jako celospolečenský problém, který zasahuje do života jedince i rodiny.

Znalosti:

 • Student zná nástroje sociální politiky státu ve vztahu k cizinců, azylantům a migrantům – umí pojmenovat hlavní cíle sociální politiky státu i nástroje sociální pomoci.
 • Student se orientuje v systému ochrany cizinců a azylantů, umí vyjmenovat základní podmínky pro udělení pobytu i pracovního povolení na území ČR.
 • Student se orientuje v sociální pomoci pro cizince, včetně zdravotní péče a vzdělávání cizinců.
 • Student se orientuje v pracovněprávních podmínkách týkajících se cizinců.
 • Student zná koncepční materiály vlády týkajících se sociálního začleňování cizinců, etnik a minorit, zná práva příslušníků národnostních menšin, včetně mezinárodních práv.
 • Student zdá rozdíl mezi exekucí a insolvencí, zná základní právní aspekty této problematiky.
 • Student se orientuje v síti sociální pomoci a podpory lidem na hranici chudoby. Orientuje se v dávkách hmotné nouze i dalších materiální podpoře rodinám i dětem na hranici chudoby.
 • Student se orientuje v problematice bytové politiky státu pro osoby na hranici chudoby, umí rozlišit příspěvky státní sociální podpory pro nízkopříjmové osoby.
 • Student zná aktuálně platnou výši životního minima, existenčního minima a výše minimální (zaručené) mzdy a umí srozumitelně definovat rozdíly mezi těmito pojmy a jejich význam pro jednotlivce i rodinu.

Dovednosti:

 • Student umí pojmenovat základní rizikové faktory ovlivňující bezpečný život cizince na území ČR.
 • Student umí na základě definovaných specifik vyhledat síť sociální podpory a pomoci cizincům či etnickým menšinám.
 • Student umí vyhledat legislativní nástroje pomoci osobám ohroženým dluhovou pastí, rovněž umí vyhledat aktéry možné sociální pomoci.
 • Student umí pojmenovat hlavní rizikové faktory života na hranici chudoby.
 • Student umí vyhledat aktéry poskytujících nouzové bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bytu.
 • Student umí najít aktéry podpory a pomoci pro děti ohrožené špatnou ekonomickou situací rodiny.

Metoda výuky:

 • Interaktivní přednáška s diskuzí a cvičeními ve skupině.
 • Samostudium a vypracování předem zadaných úkolů.

Hodnocení:

Předmět je hodnocen klasifikovaným zápočtem.

Prameny:

 • Hásová, J., Moravec, T., Insolvenční řízení. 2. vyd., Praha: C.H.BECK, 2018
 • Pitrová, L. a kol., Aktuální právní aspekty migrace, Praha: Leges, 2016
 • Syrovátková, Š., Machalíček, J., Christová, J., Dluhová problematika: Informační brožura, Praha: Člověk v tísni, o.p.s., 2008
 • Šišková, T., Menšiny a migranti v ČR, Praha: Portál, 2001
 • Štika, M., Exekuce v praxi, Praha: A. Čeněk, 2021
 • Strategie migrační politiky ČR, Praha: MV ČR, 2015

Sekundární literatura:

 • Davidová, E. a kol., Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice, Praha: Triton, 2011
 • Honusová, V., Flídrová, E., Janků, L. a kol., Dnes migranti – zítra uprchlíci? Postavení migrantů, kteří potřebují ochranu v mezinárodním právu, Praha: UK, 2015

 • Evropská Charta regionálních a menšinových jazyků
 • Finanční vzdělávání a jeho vývoj v ČR, Praha: MF ČR, 2019
 • Národní strategie finančního vzdělávání 2.0, Praha: MF ČR, 2019
 • Národní strategie finančního vzdělávání, Praha: Vláda ČR, 2020
 • Průvodce právy příslušníků národnostních menšin v ČR II., Praha: ÚV ČR, 2017
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin

 • Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců
 • Zákon č. 321/2022 Sb., o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
 • Zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence
 • Zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Výuka pro veřejnost

Sociální politika: cizinecká a dluhová problematika 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce