Úvod do Starého zákona 2023 2

Jde o literárně-teologický úvod do Starého zákona. Obsahuje speciální úvod do jednotlivých knih starozákonního, resp. rabínského kánonu, a to z hlediska historického, literárního a teologického. Cílem kurzu je dát studentům informace a podněty k rozvinutí schopnosti kvalifikovaně číst Starý zákon zejména jako křesťanské Písmo.

Název anglicky:

Introduction to the Old Testament

Cíle:

Student získá a rozvine schopnost kvalifikovaně číst první díl křesťanské Bible, Starý zákon. Naučí se pracovat se sekundární literaturou zaměřenou na otázky úvodu do Starého zákona. Průběžně se seznámí se soudobou diskusí a učí se tvořit si na jednotlivé problémy vlastní názor, který je schopen vyjádřit a obhájit. Cílem je také prohloubit ve studentech zájem o Starý zákon, jeho aktuální závažnost i krásu.

Metoda výuky:

Kurz probíhá formou přednášek s interaktivním zapojením studentů, doplněné samostatnou četbou a opakováním formou testů. Četba se týká příslušných biblických knih a nastudování odpovídajících kapitol ze základní učebnice, případně z další literatury doporučené.

Hodnocení:

Podmínkou klasifikace je účast na kurzu a plnění průběžných úkolů. Těmi je jednak četba jednotlivých probíraných starozákonních knih a příslušných oddílů v učebnici, jednak testy k jednotlivým biblickým knihám. Kurz je uzavřen písemnou prací. Známka je tvořena výsledky průběžných testů (70 %) a hodnocením písemné práce (30 %).

  • Alter, R., Kermode, F. (eds.), The Literary Guide to the Bible, Cambridge, Massachusetts: Belknap Press of Harvard University Press, 1990
  • Bible: Písmo svaté Starého a Nového zákona, podle ekumenického vydání z r. 1985.,Praha: ČBS, 1991. Případně jiný kvalitní moderní překlad celé Bible
  • Brueggemann, W., An Introduction to the Old Testament, The Canon and Christian Imagination, 2. vyd., Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2012
  • Dillard, R. B., Longman III., T., Úvod do Starého zákona, Praha: Návrat domů, 2003
  • Douglas, J. D. (ed.), Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 1996 (příslušná hesla)
  • Rendtorff, R., Hebrejská bible a dějiny: úvod do starozákonní literatury, Praha: Vyšehrad, 1996
  • Römer, T., Macchi, J. D., Nihan C., Úvod do Starého zákona, Jihlava: Mlýn, 2020

Učitelé

David Beňa, lic. theol.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií