Religionistika 1

Kurs religionistiky studentům poskytuje základní orientaci v oboru: metodou přednášek je seznamuje s klíčovými pojmy a problémovými okruhy obecné religionistiky, s hlavními světovými náboženskými systémy a s jevy současného náboženského života. Stu­denti si osvojí základní religionistickou terminologii a získají schopnost pracovat s religio­nistickou literaturou. Kurs poskytuje informovaný vhled do světových náboženství kromě křesťanství. Umožňuje orientaci na současné náboženské scéně, roze­znání psychologických a sociologických souvislostí různých náboženských projevů i roz­poznání zákonitostí dynamiky nově vznikajících náboženských skupin. Rozhovor, který je k přednáškám operativně zařazován a s nímž je v přípravě přednášky počítáno, poskytuje studentům možnost důkladné reflexe jejich duchovní cesty a příslušnosti k náboženské skupině.

Absolventi kursu religionistiky umějí definovat základní religionistické pojmy a orientovat se v základních religionistických problémových okruzích. Pojmy dokáží ilustrovat na příkladech především z náboženské literatury jim vlastní – křesťanské Bible. Jsou schopni analyzovat jednotlivé náboženské fenomény a provést jejich komparaci na základní úrovni. Nabyté religionistické zna­losti aplikují na náboženské skupiny, s nimiž osobně (ať už v rámci kursu nebo mimo něj) přicházejí do styku. Kromě toho absolventi umějí charakterizovat vybraná starověká a současná světová náboženství. Dokáží postihnout vývoj hlavních náboženství a pochopit jejich specifický přínos v současném multikulturním světě. Absolventi též chápou potřebu inovace náboženského života a rozumějí dynamice vzniku nových náboženských hnutí, reakci společnosti na ně a jejich cestu ke společenské přijatelnosti a užitečnosti. Dokáží tak analyzovat příčiny napětí mezi různými náboženskými skupinami, popř. mezi nimi a sekulární veřejností. Na základě porozumění religionistickým pojmům a kategoriím, na základě elementárních znalostí hlavních náboženských systémů a na základě vhledu do dynamiky současného náboženského života se absolventům daří shrnout informace, které kurs poskytuje, do sice jedno­duché­ho, ale přece odpovídajícího obrazu fenoménu náboženství. Jsou schopni obhájit náboženskou svobodu, ocenit lidi jiné náboženské příslušnosti i lidi bez explicitně vyjádřeného náboženského názoru, stavět se proti povrchním desinterpretacím náboženských fenoménů a přispět do mezináboženského dialogu.

Eliade, M., Posvátné a profánní, ČKA, Praha 1994. Heller J., Mrázek M., Nástin religionistiky, Kalich 1988. Otto, R, Posvátno, Vyšehrad, Praha 1998. Štampach O. I., Náboženství v dialogu, Portál, Praha 1998. Vojtíšek Z., Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice, Portál, Praha 2004. Vojtíšek Z., Pastorační poradenství v oblasti sekt a sektářství, L. Marek, Brno 2005, kapitoly 3. a 4.