Dobové pozadí Nového zákona 2023

V tomto předmětu se studenti seznámí s náboženským, kulturním a politickým kontextem doby, v níž se odehrávají novozákonní události. Zvláštní pozornost je věnována dějinnému vývoji židovského národa, jeho kultuře, náboženství, sociálním, hospodářským podmínkám a způsobu života od období Alexandra Velikého (4. stol. př. Kr.) po povstání Bar Kochby (2. stol. po Kr.). Disciplína čerpá informace především z oborů archeologie, geografie, historie, numismatiky, sociologie, filosofie, aj.

Okruhy probíraných témat:

 • Dějiny Ptolemajovské, Seleukovské a Římské říše
 • Antické náboženství a filosofie v novozákonní době
 • Dějiny židů (cca 323 př. Kr. – 136 po Kr.)
 • Židovské zvyky, svátky, literatura, směry v novozákonní době
 • Země Izrael v novozákonní době (geografie, archeologie)
 • Život v římském městě
 • Počátky rabínského judaismu

Název anglicky:

Historical Background of the New Testament

Cíle:

Poznání dobového pozadí Nového zákona má studentovi pomoci překlenout propast (časovou, geografickou, kulturní i náboženskou), která nás odděluje od událostí popsaných v Novém zákoně. Student má být schopen zasadit novozákonní zvěst do kontextu, v níž tyto spisy vznikaly, a tím lépe pochopit podstatu křesťanského poselství. Má být schopen mimo jiné objasnit dnes již nesrozumitelné a neznámé pojmy, svátky a zvyky, se kterými se při četbě Nového zákona běžně setkává. Dílčí poznatky má hodnotit a využít při výkladu novozákonních textů. Student se má naučit kriticky pracovat s prameny i sekundární literaturou, ze které čerpá informace.

Metoda výuky

Kurz vyučovaný formou přednášek je doplněn průběžnou četbou vybraných pasáží z relevantních pramenů dostupných v českém překladu i prací se sekundární literaturou.

Prameny:

 • Apuleius, Zlatý osel, Praha: Svoboda, 1974
 • Epiktétus, Rukojeť, Rozpravy, Praha: Svoboda, 1972
 • Filón Alexandrijský, O stvoření světa. O gigantech. O neměnnosti Boží, (Řecko-česky) Praha: Oikúmené, 2001
 • Flavius, J., Válka židovská I.–II., Praha: Academia, 2004
 • Juvenálius, Satiry, Praha: Svoboda, 1972
 • Soušek, Z. (ed.), Knihy tajemství a moudrosti I.-III. Mimobiblické židovské pseudoepigrafy, Praha: Vyšehrad, 2013
 • Lúkiános ze Samosaty, Pravdivé příběhy, Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1963
 • Petronius, Satirikon, Praha: Svoboda, 1971
 • Plinius mladší, Dopisy, Praha: Svoboda, 1988
 • Rukopisy od Mrtvého moře, Praha: OIKOYMENH, 2007 (česko-hebrejský výbor ze svitků)
 • Tacitus, Letopisy, Praha: Svoboda, 1975
 • Sláma, Petr (ed.): Tanu Rabanan – antologie rabínské literatury, Praha: Vyšehrad, 2010

Sekundární literatura:

 • Grant, M., Židé v římském světě, Praha: BB Art, 2003
 • Grant, M., Dějiny antického Říma, Praha: BB Art, 1999
 • Kovář, F., Filosofické myšlení helénistického židovstva, Praha: Herrmann&synové, 1996
 • Pokorný, P., Řecké dědictví v Orientu, Praha: Oikúmené, 2001
 • Ryšková, M., Doba Ježíše Nazaretského, Praha: Karolinum, 2008
 • Segert, S., Starověké dějiny židů, Praha: Svoboda, 1995
 • Schäfer, P., Dějiny židů v antice, Praha: Vyšehrad, 2003

Výuka pro veřejnost

Dobové pozadí Nového zákona 2023 (ZO 2024/2025 / A :: denní)
Dobové pozadí Nového zákona 2023 (ZO 2023/2024 / A :: denní)
Dobové pozadí Nového zákona 2023 (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Pavel Paluchník, Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie
Katedra biblických studií