Praxe průběžná 3 TPČ-P 2023

Praxe průběžná 3 je jednou z průběžných praxí. Cíle, metody, hodnocení a anotace jsou platné pro všechny praxe. Praxe studentů pastoračního zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech či v křesťanských zařízeních.

Název anglicky:

Internship Continual 3

Cíle:

Cílem praxí je, aby studenti:

 • Získávali informace o spektru křesťanských organizací a sborů, kde se provádí pastorační práce. Osobně se seznamovali s provozem některých z těchto zařízení, s jejich postavením, způsoby a metodami práce a s problémy, které řeší.
 • Mohli uplatňovat získané teoretické poznatky, prakticky si vyzkoušet metody, se kterými se seznamují teoretickým studiem, a konfrontovat je s životní realitou v příslušných oblastech.
 • Získávali zkušenosti s prací s pastorandy, mohli si ověřit a rozvíjet svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s pastorandy, uplatňovat strategie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené.
 • Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici.
 • Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje.
 • Učili se pod odborným vedením reflektovat zkušenosti z praxí, propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, rozumět cílům, hodnotám a principům pastorační práce, vnímat a reagovat na etické problémy a etická dilemata, formovat žádoucí postoje.

Metoda výuky:

Praxe probíhá ve studentem vybraných a vedoucím praxe schválených sborech a křesťanských zařízeních. Mezi zařízení, ve kterých studenti vykonávají praxi, patří především škála církevních zařízení – církevní sbory, diakonie a charity, dále křesťanské instituce pečující o zdravotně postižené, drogově závislé a bezdomovce, křesťanské svépomocné organizace, občanská sdružení a věznice.

Seminář: Součástí úvodní praxe je seminář, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Na začátku prvního období vedoucí praxe informuje studenty o způsobu organizace praxí a o požadavcích na udělení zápočtů. Náplň dalších hodin semináře tvoří příprava na jednotlivé praxe, hodnocení jejich průběhu, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence.
Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora. Lze nabízet též individuální formu supervize.

Hodnocení:

Zápočet. Zápočet je udělen na základě úspěšně zvládnutých bodů v následujícím procesu:

 • před nástupem na praxi předložení smlouvy, předběžného plánu
 • absolvování praxe v plném rozsahu
 • po ukončení praxe předložení osobního hodnocení studenta a hodnocení konzultanta na praxi
 • aktivní účast na seminářích, absolvování požadovaného počtu supervizí
 • vedení portfolia

K posuzování a hodnocení úspěšnosti v praktických dovednostech je používána soustava kompetencí v práci pastoračního pracovníka:

 • kompetence práce s Písmem
 • kompetence práce v týmu
 • kompetence vést rozhovor
 • kompetence vykonávat pastoraci
 • kompetence mimocírkevního přesahu
 • kompetence osobního růstu

Studenti kombinovaného studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce, služby na sboru či v jiných organizacích. Požadavkem je, aby studenti absolvovali praxi v rozsahu daným osnovami, absolvovali potřebný počet supervizí a aby si během svého studia ověřili všechny kompetence pro práci pastoračního pracovníka.

Každá z průběžných praxí je hodnocena zvlášť, na konci studia probíhá slovní reflexe všech absolvovaných praxí z hlediska splněných kompetencí.

Učitelé

Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Mgr. Dana Staňková, DiS.
Praxe, Katedra systematické teologie, Katedra praktické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra pastorace a psychologie