Praxe průběžná 4 PSP 2023

1/ Semináře k praxi a supervizi – Odborně zaměřený seminář organizovaný školou, který slouží k tomu, aby student poznal co nejširší rozsah možností práce s určitými skupinami lidí. Hlouběji také, aby mohl zažít povolání do konkrétní činnosti ve vztahu s lidmi.

2/ Absolvování praxe

a) Odevzdání písemného podkladu o individuální praxi za poslední tříleté období v sociálních zařízeních nebo církvi – na 1 až 2 strany formátu A4. Potvrzení o individuální praxi musí obsahovat: a) místo uskutečňování praxe, b) stručný popis praxe/činnosti, c) jakou roli/postavení zde student zastával

b) Exkurze – Návštěva individuálně vybraných sociálních institucí/organizací v místě bydliště.

3/ Písemné zprávy

a) Zpráva z exkurzí – popis zjištěných informací o zabezpečení chodu navštívené sociální organizace včetně sebereflexe.

b) Seznam sítě sociálních zařízení v místě bydliště.

c) Písemná zpráva ze seminářů organizovaných školou

4/ Portfólio projektu Sociální služba – popis a dokumentace společné práce studentů z projektové práce

Název anglicky:

Internship Continual 4

Cíle:

Praxe průběžná 4 seznamuje studenta s možnostmi pracovat v celé řadě oblastí sociální práce. Student je seznámen s celkovým rámcem praxe a je motivován k tomu, aby využil možnosti praxe ve svůj prospěch poznání různých typů pracovišť s určitými cílovými skupinami občanů. Student vstupuje do této oblasti především formou individuálních i společných exkurzí a uvědoměním si, jak v této oblasti dosud působil.

Součástí předmětu je seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní. Supervize nabízí studentům bezpečný prostor pro reflexi odborné praxe.

Student přináší na setkání témata/zakázky: reflektování práce s klienty, řešení problémů na pracovišti/praxi, rozbor náročných situací, ztrátu motivace, etická dilemata. Pod odborným vedením supervizora jsou pak tato témata/zakázky sdílená a řešená pomocí metod supervize, včetně využití kreativních pomůcek, modelování situací, hraní rolí, myšlenkových map.

Student v průběhu reflexe odborné praxe v rámci supervize získává cílové kompetence:

 • dovednosti (student nalézá zakázku, formuluje ji a podílí se na jejím splnění, získává zpětnou vazbu pro rozvoj vlastních odborných kompetencí v sociální práci)
 • znalosti (co to je supervize, její definování, cíle, funkce, metody, formy, etické principy)
 • postoje (dovednosti a znalosti upevňují žádoucí postoje studenta).

Student získá praktickou znalost a přehled o síti sociálních zařízení/organizací a chodu individuálně zvolených si sociálních zařízení se zaměřením pomáhat určité cílové skupině občanů.

Student je schopen dokumentovat chod neboli organizaci sociálního zařízení, reflektovat svoje postoje a prožitky směrem k zjištěným skutečnostem. Doprovodným programem průběžných praxí bude vzdělávací modul Projekt sociální služba, který modeluje podmínky pro vytvoření a realizaci sociální služby, kterou si společně studenti s vyučujícím zvolí. v průběhu 6 semestrů budou studenti jako skupina realizovat dílčí kroky k naplnění fungující sociální služby, v případě potřeby budou mít k dispozici učitele (mentory), kteří jim budou předávat teoretické i praktické znalosti k danému problému.

V rámci předmětu Průběžná praxe 4. bude hlavním záměrem vytvořit spolu se studenty:

 • vytvoření vnitřních postupů pro poskytování fiktivní sociální služby dle zákona 108/2006 Sb.
 • sestavení a zavádění procesních standardů kvality do fiktivní sociální služby
 • sestavení a zavádění personálních standardů kvality do fiktivní sociální služby
 • sestavení a zavádění provozních standardů kvality do fiktivní sociální služby
 • modelová inspekce fiktivní sociální služby

Metoda výuky:

Studenti se seznámí s celkovým rámcem praxe: Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem.

Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť:

 • sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami
 • sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami
 • sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení)
 • sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách
 • sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti
 • sociální péče o seniory sociální práce s lidmi bez domova
 • úřad práce
 • OSPOD

Harmonogram:

1/ Semináře k praxi a k supervizi dle rozvrhu.

2/ Seminář organizovaný školou dle rozvrhu.

3/ Harmonogram exkurzí/návštěv sociálních organizací si student určí sám.

4/ Společné projektové řízení k založení NNO a jejímu fungování.

Hodnocení:

 • Účast na seminářích k praxi a supervizi.
 • Účast na semináři organizovaném školou.
 • Vedení portfolia.
 • Absolvování praxe
 • Odevzdání písemného podkladu o individuální praxi za poslední tříleté období v sociálních zařízeních nebo církvi – na 1 až 2 strany formátu A4. Potvrzení o individuální praxi musí obsahovat: místo uskutečňování praxe, stručný popis praxe/činnosti, jakou roli/postavení zde student zastával.
 • Exkurze – návštěva čtyř vybraných sociálních institucí v místě bydliště.
 • Předložení písemných zpráv o absolvované praxi
 • Zpráva z exkurzí – popis zjištěných informací o zabezpečení chodu navštívené sociální organizace včetně sebereflexe.
 • Seznam sítě sociálních zařízení v místě bydliště.
 • Písemná zpráva ze semináře organizovaného školou.
 • Portfólio k Projektu Sociální služba

Závěrečné hodnocení: zápočet

Studijní literatura k Projektu Sociální služba 4.:

 • V. Malík Holasová, Kvalita v sociální práci a sociálních službách, Grada 2014, ISBN 978-80-247-4315-8
 • Kolektiv autorů, Management a kvalita sociálních služeb, APSS ČR 2020, ISBN 978-80-88361-06-0
 • P. Čámský, J. Sembdner, D. Krutilová, Sociální služby v ČR v teorii a praxi, Portál 2011, ISBN 978-80-262-0027-7
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách

Učitelé

Mgr. Monika Havlíčková
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce