Katechetika

Katechetika je předmět, který uvádí studenty do problematiky systému duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Věnuje se jí ze tří základních hledisek:

 1. z hlediska dítěte (tj. vyučovaného)
 2. z hlediska dospělého vychovatele (tj. vyučujícího)
 3. z hlediska formy a obsahu výchovného působení.

Cílem předmětu je rozšířit již získané středoškolské základy z oblasti psychologie do oblasti konkrétních teoretických i praktických aplikací z vývojové psychologie dítěte. Cílem této části předmětu je diferencovaný přístup ve vyučování a výchově dětí z hlediska věkových kategorií.

Dalším cílem předmětu je naučit studenty plánovat a připravovat učební plán duchovní výchovy dětí v křesťanských sborech. Důraz je kladen na přípravu a provedení biblického vyučování z hlediska diferencovaného přístupu k dětem jednak podle věku, ale i způsobu, jakým se učí. Součástí této oblasti je také utřídit studentům celou škálu dostupných audiovizuálních pomůcek a naučit studenty využívat ty nejběžnější ve vyučovacím procesu.

Předmět ss věnuje praktickým otázkám biblického vyučování. Je zaměřen především na pedagogické vedení dětí mladšího a staršího školního věku. Studenti jsou praktickými úkoly uváděni do problematiky diferencovaného pedagogického přístupu k dětem podle věkových kategorií vývojové psychologie. Studenti se věnují přípravě a provedení biblických lekcí pro děti z hlediska pedagogického i komunikačního (verbální i nonverbální projev) a naučí se pracovat z didaktického hlediska s audiovizuálními pomůckami Posledním cílem je osobnost učitele. Interaktivní formou je student uveden do typologie členů při týmové práci. Audiovizuální formou je studentu poskytnuta zpětná vazba o něm samém v oblasti verbálního i nonverbálního projevu. Předmět Katechetika je vyučován seminární formou, tj. studenti mají možnost v hodině aktivně spolupracovat s vyučujícím a jsou praktickými cvičeními a studiem při domácí přípravě vtahováni do problematiky vyučování dětí v křesťanských sborech.

Předmět Katechetika doplňuje povinná praxe studentů ve sborech, kde mají možnost uplatnit a ověřit si získané vědomosti a dovednosti. Tento předmět praktickým způsobem navazuje na předměty Psychologie osobnosti a Vývojová psychologie. Předměty Křesťanská etika a Evangelizace a učednictví dávají zase předmětu Katechetika obsahovou náplň.

Oblast kognitivních (vědomostních a poznatkových) cílů: student umí rozlišit rozdíly mezi věkovými kategoriemi dětí z hlediska vývojové psychologie v těchto úhlech pohledu: vývoj logiky, sociální adaptace, vztah k autoritám, morální zdroje a pohled na realitu student umí aplikovat toto porozumění v pedagogické oblasti při vyučování i pastoraci dětí student umí zvolit konkrétní typ přípravy učitele na vyučování i pastoraci dětí k dané věkové kategorii student umí popsat průběh vyučovací lekce z hlediska koncentrovanosti žáků Oblast operačních (dovednostních a návykových) cílů: student připraví biblickou lekci pro danou věkovou kategorii dětí tak, aby byla pedagogicky i didakticky pro děti přijatelná student připraví k biblické lekci vhodné audiovizuální pomůcky (fólie na ZP nebo prezentaci na PC) student při provedení simulované biblické lekce reaguje na chování potenciálních dětí student si ověří svůj verbální i nonverbální projev z hlediska vystupování před dětmi při videofeedbacku provedení své biblické lekce Oblast afektivních (hodnotových a postojových) cílů: student pochopí smysl a nezbytnost plánování v pedagogickém přístupu při vyučování dětí student pochopí hodnotu týmové práce v pedagogickém týmu učitelů a uvědomí si přínos odlišnosti jednotlivých typů osobností z hlediska práci v týmu

Hodnocení na základě klasifikace minimálně 3 (ze 4) cvičení 1. písemně provedená biblická lekce pro děti, 2. zhotovená a správně použitá folie pro zpětný projektor nebo PowerPoint v rámci biblické lekce, 3. videofeedback z předváděné lekce, kde se hodnotí verbální a nonverbální projev, 4. písemný test znalosti probrné látky celého semestru

Doporučená literatura:

 • Henleyová K.: Citlivé vyučování, Samuel, 2000
 • Tripp T.: Pastýřem dětského srdce, Návrat, 2005
 • Krüger W.: Vedení týmů, Grada, 2004

Rozšiřující literatura:

 • Piaget, J.: Psychologie dítěte, Portál, 1997
 • Křivohlavý, J.: Tajemství úspěšného jednání, Grada, 1995
 • Vágnerová, M.: Psychologie pro pomáhající profese, Portál, 2000
 • Křivohlavý, J.: Povídej, naslouchám, Návrat, 1993
 • Silberman, M.: 101 metod pro aktivní výcvik a vyučování, Portál, 1997
 • Burns, J,: Nebojte se věnovat mladým, Nová naděje, 1994
 • Doherty S.: Jak vést dítě ke Kristu, Dětská misie, 2001
 • Staněk, R.: Evangelizace a výchova dětí v dorostu, ordinační práce, Církev bratrská, 1995

Učitelé

Ing. Radomír Kalenský
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie