Misiologie

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů dialogu s jinými filozofiemi a náboženstvími.

Student se má naučit chápat poslání církve na pozadí biblických základů a historického kontextu. Teologie misie vede k vnitřnímu zápasu o pochopení poslání služby druhým a klade důraz na osobní angažovanost v tomto procesu. Důležitou součástí je pochopení integrity evangelizace a sociální akce. Student má být schopen analyzovat jednotlivé přístupy a prezentovat i interpretovat vyvážený model misijní služby.

BOSCH, D.: Transforming Mission: Paradigm Shift in Theology of Mission. Orbis Books, Maryknoll, New York 1995 DOLISTA, J.: Misijní úsilí církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001 KUBÍKOVÁ, J.: První evangelisté a metody jejich působení, ECM, Praha 1994 KUBÍKOVÁ, J.: Evangelizace v prvotní církvi, ECM, Praha 1993 KUBÍKOVÁ, J.: Křesťanská misie v 16. a 18. století. L. Marek, Brno 2001 REIFLER, H. U.: Misia - kresťanská misia na prelome tisicročí, Ježíš pro každého, Levice 1998 SENIOR, D.; STUHLMUELLER, C.: Biblické základy misie. Ježíš pre každého, Levice 2002 STOTT, J. R. W.: Christian Mission in the Modern World. Falcon, London, 1975