Pastorace 1

Anotace od roku 2016: Předmět Pastorace úzce navazuje na předmět Pastorační směry. Předmět shrnuje teologický a duchovní základ pastorace a seznamuje s křesťanskou tradicí v péči o lidi. Záměrem předmětu je získání porozumění a teoretického aparátu pro pastoraci. Předmět také formuluje osobní předpoklady pro vykonávání pastorace. Kurz popisuje proces pastorace a probírá nejdůležitější aplikace pastoračního procesu na konkrétní problémy.

Cíle Studenti získají přehled a budou znát fakta a výchozí předpoklady základních psychoterapeutických škol a hlavních přístupů křesťanského poradenství. Studenti dokáží tyto směry kriticky hodnotit a budou schopni integrovat tyto směry s vlastními teologickými přesvědčeními. Studenti se seznámí hlouběji s jedním konkrétním směrem a dokáží vysvětlit proces utváření teoretických základů směru a jeho aplikace v terapii. Studenti se dále orientují v teologických a psychologických východiscích pastorace.

Rámcový rozpis učiva dějinný nástin křesťanské péče o lidi osobní předpoklady pastorace pokročilé dovednosti, etické otázky při pastoraci, pastorace v rámci komunity, péče o sebe, multikulturní pastorace proces pastorace oblasti pastorace, např.: závislosti, duchovní zápasy a krize, poruchy příjmu potravy, úzkostné stavy, poruchy osobnosti, manželské krize, ztráta blízké osoby, deprese

Výstupy aktivní účast na výuce/semináři písemné shrnutí zadané četby průběžné testy prověřující znalosti písemná osobní reflexe audionahrávka rozhovoru písemná práce k vybranému okruhu problémů z oblasti pastorace

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnotí se na základě průběžných testů, písemné reflexe, písemné práce, přihlíží se k aktivní účasti na semináři a k řádnému odevzdání domácích úkolů.

Literatura Allender, D. To Be Told, Colorado Springs: Waterbrook Press, 2005. Benner, D. G. Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model, 2. vyd., Grand Rapids: Baker Academic, 2003.
Collins, G. Christian Counseling: A Comprehensive Guide, 3. vyd. Nashville: Thomas Nelson, 2007. Crabb, L. Uvnitř, Praha: Návrat, 1993. Corey, M. S., Corey, G. Becoming a Helper, 5. vyd., Belmont: Thomson Brooks/Cole, 2007. Kašparů, M. Základy pastorální psychiatrie pro zpovědníky, Brno: Cesta, 2002. Praško J. a kol. Poruchy osobnosti, Praha:Portál, 2003. Vaughan, R. P. Pastoral Counseling and Personality Disorders, Kansas City: Sheed & Ward, 1994. Wicks, R. J., Parsons, R. D., Capps, D. Clinical Handbook of Pastoral Counseling Volume 1, Expanded Edition, Mahwah, New Jersey: Integration Books, 1993.

Anotace do roku 2016: Předmět navazuje na dříve absolvované kurzy Pastorační dovednosti, Úvod do Starého zákona, Úvod do Nového zákona a Teologická antropologie. Vstupním požadavkem přijetí do kurzu je absolvování těchto předmětů. Předmět shrnuje teologický a duchovní základ pastorace a seznamuje s křesťanskou tradicí v péči o lidi. Záměrem předmětu je získání porozumění a teoretického základu pro pastoraci. Předmět také formuluje osobní předpoklady pastorace. Kurz je také zaměřen na popis procesu pastorace. Studenti se seznámí i s nejdůležitějšími aplikacemi pastoračního procesu na konkrétní problémy.

Studenti mají osvojené znalosti teologických a historických základů pastorace. Studenti se seznámili s dědictvím křesťanské péče o lidi a orientují se v teologických východiscích pastorace. Dostali příležitost pracovat na osobních kvalitách, které pastorace předpokládá. Studenti dokáží vysvětlit příčiny problémů řešených při pastoraci a rozliší různé aspekty těchto problémů. Studenti popíší proces pastorace a rozliší jeho různé fáze a přístupy. Studenti rozumí vhodnosti různých pastoračních přístupů pro některé vybrané typy problémů.

Reflexe, písemná práce formou eseje, referát a prezentace, písemná práce.

  • Hurding, R.: The Bible and Counseling, London: Hodder & Stoughton, 1992
  • Benner, D.G.: Strategic Pastoral Counseling: A Short-Term Structured Model, 2nd Ed., GrandRapids: Baker Academic, 2003
  • Collins, G.: Christian Counseling, Dallas: Word Publishing, 1988