Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací

Probírají se vybrané hraniční životní situace, které nezřídka ve svém sociálním kontextu zasahují širší rámec života společnosti. Tím současně vyvolávají obtížně zvládnutelné etické konflikty, ke kterým v případě jejich pastoračně sociálního řešení musíme zaujímat svá stanoviska. Předmět si neklade za cíl stanovit jednoduchá schémata řešení takových situací, ale snaží se spíše o jejich expozici z různých úhlů pohledu. Tím poskytne prostor pro axiologickou sebereflexi, jako základu, potřebného k upevnění vlastních postojů a názorů k dané problematice.

Cílem je připravit studenty na setkání se situací vyvolávající etický konflikt a morální dilema s předpokladem na její úspěšné zvládnutí. Dále umožnit studentům zařadit získané informace do širšího kontextu a samostatně je vyhodnocovat. Setkat se s praktickými příklady konfliktních situací a vytvořit prostor pro axiologickou sebereflexi.

Rámcový rozpis učiva: vztah práva a morálky problém násilí v etice a teologii, etika válečného konfliktu, téma lidských práv, mučení pojetí života a smrti ve společnosti, homosexualita, bioetika, klonování, euthanasie, suicidum trest smrti, zbavení svobody na doživotí, oko za oko, problém spravedlivého trestu versus odpuštění, problém pachatele a oběti, práce s vinou člověka. Vina z hlediska Božího a z hlediska lidského služební a zpovědní tajemství a sliby

Výstupy: písemně připravený referát a jeho prezentace aktivní účast na semináři kolokvium

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení referátu a kolokvia.

  • Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1994.
  • Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika, CDK Brno 2004.
  • Charvát, J. Současný politický extremisimus a radikalismus, Portál, Praha 2007.
  • Kocourková, J., Koutek, J. Sebevražedné chování, Portál, Praha 2007.
  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese, Portál, 2006.
  • Koukolík F, Drtilová J. Zlo na každý den, život s deprivanty I, Praha: Nakladatelství Galén, 2001.
  • Lata J. Účel a smysl trestu, Praha: LexisNexis, 2007.
  • Peschke K. H. Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad, 1999.
  • Schmidbauer, W. Syndrom pomocníka, Portál, 2008.
  • Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky, Karolinum, 1997.