Světové sociální problémy

Předmět se zabývá problematikou světových sociálních problémů (např. chudoba; děti ulice; specifické sociální problémy týkající se dívek; dětská prostituce; váleční sirotci atp.), zároveň nabízí reflexi těchto problémů a možností jejich řešení z pozic křesťanské teologie a etiky.

Cíle: Studenti se seznámí jak s jednotlivými problémy, tak možnostmi jejich řešení. Dále budou seznámeni s různými tvořivými způsoby, jak tuto problematiku vnášet do výuky a vzdělávání jak dospělých, tak dětí a mladé generace.

Rámcový rozpis učiva: Dle aktuálně probíraných světových sociálních problémů, např.: biblický a teologický úvod do tématu chudoba; humanitární pomoc a rozvojová spolupráce dětská práce; děti ulice; dětští vojáci uprchlictví HIV/AIDS způsob prezentace světových sociálních problémů (nejen) v církvi

Výstupy: aktivní účast na semináři příprava a prezentace písemného projektu k vybranému světovému sociálního problému

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemného projektu.

  • Caselman, T. Teaching Children Empathy, Social Emotion. Chapin, South Carolina: YouthLight, 2009
  • Doležel, J. Spravedlnost a služba. Olomouc: CARITAS-VOŠ, 2006.
  • Hunter, Z. Změň to ty. Praha: Samuel, 2009.
  • Kilbourn, P. Children in Crisis. Kansas City: Marc Publications, 1996.
  • Kilbourn, P. Healing Children of War. Kansas City: Marc Publications, 1995.
  • Martínek, M. a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky. Praha: Jabok, 2008.
  • Messina, R. Dějiny charitativní činnosti. Kostelní Vydří, 2005.
  • Průcha, J. Multikulturní výchova. Praha: Triton, 2006.
  • Pospíšil, C. V. Teologie služby. Kostelní Vydří, 2002.
  • Šišková, T. Výchova k toleranci a proti rasismu: multikulturní výchova v praxi. Praha: Portál, 2008.

Doporučené webové stránky, organizace: