Sociální psychologie 1-2

Předmět spojující SPs 1 a SPs 2 pro potřeby dálkového studia.

Sociální psychologie je jedna ze základních psychologických disciplín. Zabývá se osobností člověka a jejím formováním v rámci sociálního a kulturního kontextu. Vyučovací předmět sociální psychologie je koncipován tak, aby poskytl studentům poznatky z nejdůležitějších oblastí, kterými se tato vědní disciplína zabývá. Vyučující zároveň usiluje o propojení vyučovaných témat s poznatky z dalších předmětů, zejména s psychologií osobnosti a vývojovou psychologií. Výklad je veden formou přednášky. Velký důraz je však kladen i na aktivitu studentů – jejich zapojení v diskusích o probíraných tématech v rámci přednášek a také na samostatné zpracování a přednesení zadaného tématu. Podle časových a technických možností jsou zařazena i praktická ilustrativní cvičení jako doplnění výuky.

Hlavním výukovým cílem předmětu je, aby studenti získali přehlednou sumu znalostí oboru a byli schopni zařadit tyto znalosti do kontextu poznatků ostatních vyučovaných předmětů. Velký důraz je kladen i na jejich propojení s reálnými životními situacemi a tedy na možnost jejich konkrétního využití v praxi. Pomocí ilustrativních příkladů a jejich analýzy se studenti učí generalizovat základní principy platné pro sociální interakce a aplikovat je na jiný adekvátní kontext. Dalšími cíli výuky je podpořit rozvoj samostatného myšlení studentů, jejich schopnost prezentovat, argumentovat a obhájit svůj názor v diskusi, zpracovat zadané téma a srozumitelně a strukturovaně ho prezentovat ostatním.

-Hayesová, N.: Základy sociální psychologie. Praha, Portál 1998 - Janoušek, J.: Sociální psychologie. Praha 1988 Nakonečný, M.: Sociální psychologie. Praha, Academia 1999 - Nakonečný, M.: Lexikon psychologie. Praha, Vodnář, 1995 - Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Portál 1997 - Křivohlavý, J.: Povídej – naslouchám. Praha, Návrat 1993 - Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha, Svoboda 1988 - Křivohlavý, J.: Já a ty. Praha, Avicenum 1977 - Křivohlavý, J.: Neverbální komunikace. Praha, SPN 1988 - Křivohlavý, J.: Konflikty mezi lidmi. Praha, Avicenum 1973 - Tournier, P.: Silní a slabí. Praha, Návrat 1995 - Nazare-Aga, I.: Nenechte sebou manipulovat. Portál, Praha 1999 - Vybíral, Z.: Psychologie lidské komunikace. Portál, Praha 2000 - Krech, D., Crutchfield, R., S., Ballachey, E., L.,: Človek v spoločnosti: základy sociálnej psychológie, Bratislava 1968 - Výrost, J., Slaměník, I. et al.: Sociální psychologie – Sociálna psychológia. ISV, Praha 1997 - Musil, J. V.: Speciální psychologie (oddíl o sociální psychologii). Univerzita Palackého v Olomouci 1999

Učitelé

PhDr. Soňa Třísková
Katedra pastorace a psychologie
Katedra pastorace a psychologie