Základy ekonomiky a projektová práce

Kurz představuje jak základy ekonomického řízení (sestavování rozpočtu, čtení účetních dokumentů), tak běžné úkony, které jsou pro sociálního pracovníka důležité (např. vyplnění cestovního příkazu, náležitosti primárních účetních dokladů). Vedle ekonomického řízení uvádí do problematiky vedení neziskových organizací (klíčové oblasti, důležitost personalistiky apod.) se zaměřením na komunikaci s veřejností (PR) a získávání potřebných zdrojů (fundraising, FR). Třetí oblastí kurzu je projektový způsob práce a jeho využití v běžných úkolech studentů a sociálních pracovníků.

Cíle: orientovat se v základech finančního hospodaření a personálního řízení neziskové organizace disponovat znalostmi základní legislativy neziskového sektoru připravenost pracovat metodou projektové práce být schopný po ukončení kurzu založit vlastní NNO, získávat finance (psát žádosti o granty a dotace apod.) a běžně pracovat metodou projektů, např. v rámci dalšího studia uplatnit získané dovednosti a schopnosti v širokém spektru funkcí středního managementu neziskových organizací a sociálních podniků a tím mít předpoklad bezproblémového uplatnění v oboru

Rámcový rozpis učiva: neziskový sektor, typy NNO týmová práce, delegování projektové řízení komunikace s veřejností (PR) získávání finančních prostředků (FR) založení nové NNO

Výstupy: aktivní účast na hodinách prezentace vybraného tématu v rámci výuky splnění workshopů: týmová práce a delegování, fundraisingový počin, založení spolku závěrečný test

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Hodnocena je aktivní účast, prezentace, workshop a test.

 • Definice neziskového sektoru – sborník příspěvků internetové diskuse CVNS Brno, 2005, ISBN 80-239-4057-0
 • Hyánek, V. Ekonomika neziskových organizací. Brno: Masarykova univerzita, 2004.
 • Ledvinová, J., Pešta, K. Základy fundraisingu. Praha: Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací, 1996.
 • Norton, M. Fundraising. The Worldwide Fundraiser’s Handbook. London: Collins, 2007.
 • Rektořík, J. Organizace neziskového sektoru: základy ekonomiky, teorie a řízení, 3. vyd., Praha: Ekopress, 2010.
 • Salamon, L. M., Anheier, H. K. Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit sector Cross-Nationally. Voluntas, vol. 9, No. 3.,1998.
 • Šedivý, M., Medlíková, O. Úspěšná nezisková organizace, 2. vyd., Grada, Praha, 2011.
 • Vajdová, T. Zpráva o neziskovém sektoru v České republice. Na základě usnesení vlády č. 807 ze dne 6. srpna 2003.
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č 90/2012 Sb., o obchodních korporacích
 • http://www.fundraising.cz

Učitelé

Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce