Sborová pastorace

Záměrem předmětu je představit studentům základní rámec pastorační služby především v kontextu lokálního sboru. Kurz definuje rozsah, zodpovědnosti, roviny a cíle pastorační služby. Vymezuje koinonistický rámec pastorace, osobnostní a duchovní předpoklady. Na základě nejběžnějších pastoračních chyb odhaluje falešné přístupy k pastoraci a nesprávnou motivaci. V aplikační části kurzu je představen model pastoračního postupu a definovány klíčové momenty pastoračního procesu. Pastoarční model je následně probírán na několika klíčových pastoračních situacích sborové pastorace.

Cíle:

Cílem předmětu je budování základních teoretických i zkušenostních principů pastorační služby. Po absolvování předmětu by student měl být schopen nejen se orientovat v základních teoretických důrazech pastorační služby, ale také najít svůj osobní vztah k této službě a definovat v pastoraci svou roli. Vedle budování věcných znalostí a zakotvenosti pastorační práce v Písmu, je student veden k analýze svých motivů ke službě a propojení pastorační služby s osobní vírou. Součástí výuky je pastorační projekt, který studenty vede k aplikaci teoretických znalostí v pastorační práci s konkrétními lidmi pod supervizí učitele.

Rámcový rozpis učiva:

eklesiologie sborové pastorace; definice, cíle, zdroje pastorace pastorační chyby pastorační postup povolání do pastorační služby odpuštění druhým, smíření vina, pokání, zpověď, absoluce, přijetí odpuštění smysl zkoušek a utrpení pastorace v mimořádných případech; pastorace a kázeň

Výstupy:

písemný projekt dle aktuálního zadání průběžné domácí přípravy

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení je založeno na na plnění domácích příprav, a na výsledku písemného projektu.

  • Křivohlavý, J. Povídej naslouchám, Návrat domů, 1993.
  • Kubíková, J. Pastorace v mimořádných případech, Vydavateĺstvo ECM Bratislava, 1992.
  • Crabb, L. Uvnitř, Návrat, 1993
  • Anderson, N. T. Vysvobození z pout, Návrat domů, 1996.
  • Pfeifer, S. Slabé nésti, Jupos Ostrava, 1995.
  • Lachmanová, K. Vězení s klíčem uvnitř, Karmelitánské nakladatelství, 1998.
  • Wright, N. H. Navždy tátovo děvče, Návrat domů, 1998.
  • Henslin, E. R. Otec a syn, Návrat domů, 2003.

Učitelé

Ing. Tomáš Grulich, M.Th.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie