Vývojová psychologie 1

Studentům budou předloženy základní poznatky o psychické ontogenezi člověka včetně vztahu mezi příčinami a následky v průběhu psychického vývoje jedince. Budou popsány a vysvětleny jednotlivé fáze životního běhu, k nimž dochází od období prenatálního až po období gerontologické. Studenti budou seznámeni s formami ohrožení psychického vývoje (týrání, zanedbávání, zneužívání, psychická deprivace). Budou předloženy základní teorie periodizace, individualizace a determinace duševního vývoje. Poznatky budou studentům předkládány formou přednášek, naučené poznatky budou reflektovány v praktických cvičeních. Předmět navazuje na psychologii osobnosti.

Student by měl umět vysvětlit psychické změny, k nimž dochází v průběhu života člověka, objasnit vývojové hledisko v psychopatologii, aplikovat poznatky z vývojové psychologie do vlastní pastorační praxe. Předmět by měl napomáhat při vytváření jasného a stabilního pocitu vlastní identity a uvést ve vztah vlastní životní události a současný osobnostní vývoj studenta. Student by měl umět kriticky zhodnotit základní teorie duševního vývoje.

Průběžně zadávené úkoly na konkrétní činnost s lidmi, praktická cvičeni, zkouška v druhém semestru

  • Vágnerová,M.: Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000
  • Langmeier, J.; Krejčířová, D.:Vývojová psychologie, Praha, Grada, 1998
  • Matějček, Z.: Počátky duševního života. Praha, Panorama, 1986
  • Říčan, P.: Cesta životem. Praha, Panorama, 1989
  • Bridges, W.: Na prahu změn. Praha, Návrat domů, 2004