Pastorální teologie a služba církve: Misiologie

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu.

Cíle:

Student se má naučit chápat poslání církve na pozadí biblických základů, historického kontextu a kultury (kontextualizace evangelia). Teologie misie vede k vnitřnímu zápasu o pochopení poslání služby druhým a klade důraz na osobní angažovanost v tomto procesu. Důležitou součástí je pochopení integrity evangelizace a sociální akce.

Rámcový rozpis učiva:

uvedení do disciplíny (hlavní otázky, stručné dějiny, ekumenismus) Bible jako misiologický dokument a základy teologie misie ve Starém a Novém zákoně christologie misie a její vliv na holistické pochopení misie vztah evangelia a kultury, jedinečnost Ježíše Krista a pluralismus spásy místo dialogu v misii a kontextuální misie.

Výstupy:

písemný test nebo kolokvium písemná práce z vybrané četby zpracování písemného projektu

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení na základě testů nebo ústního kolokvia, projektu a referátu.

 • Adams, D. J. Teologie napříč kulturami. Metanoia press, Praha 1999.
 • Bosch, D. Transforming Mission: Paradigm Shift in Theology of Mission. Orbis Books, Maryknoll, New York 1995.
 • Černý, P. Sociální činnost. In: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. L. Marek, Brno 2006, s. 102-119.
 • Černý, P. Vztah teologie a misiologie: Misiologická hermeneutika. In: Potřebujeme misiologii? Sborník z první konference Středoevropského centra misijních studií, Praha 20. 6. 2007, s. 9-16.
 • Dolista, J. Misijní úsilí církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001.
 • Kubíková, J. Evangelizace v prvotní církvi, ECM, Praha 1993.
 • Kubíková, J. Křesťanská misie v 16. a 18. století. L. Marek, Brno 2001.
 • Kubíková, J. První evangelisté a metody jejich působení, ECM, Praha 1994.
 • Reifler, H. U. Misia - kresťanská misia na prelome tisicročí, Ježíš pro každého, Levice 1998.
 • Senior, D., Stuhlmueller, C. Biblické základy misie. Ježíš pre každého, Levice 2002.
 • Stott, J. R. W. Christian Mission in the Modern World. Falcon, London, 1975.

Učitelé

Mgr. David Symon, Ph.D.
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie