Pastorální teologie a služba církve: Misiologie

Misiologie obsahuje uvedení do biblických základů a dějin teologie misie v církvi. Důraz je položen na rozvíjení misijní hermeneutiky a misijní aplikace textů Písma. Křesťanské poslání a smysl existence církve jsou reflektovány z aspektu misijního pověření. Holistická misie na pozadí christologie se zabývá vztahem evangelizace a sociální akce. Misiologie se také dotýká současné úlohy a angažovanosti církve i aktuálních problémů mezináboženského dialogu.

Cíle:

Student se má naučit chápat poslání církve na pozadí biblických základů, historického kontextu a kultury (kontextualizace evangelia). Teologie misie vede k vnitřnímu zápasu o pochopení poslání služby druhým a klade důraz na osobní angažovanost v tomto procesu. Důležitou součástí je pochopení integrity evangelizace a sociální akce.

Rámcový rozpis učiva:

uvedení do disciplíny (hlavní otázky, stručné dějiny, ekumenismus) Bible jako misiologický dokument a základy teologie misie ve Starém a Novém zákoně christologie misie a její vliv na holistické pochopení misie vztah evangelia a kultury, jedinečnost Ježíše Krista a pluralismus spásy místo dialogu v misii a kontextuální misie.

Výstupy:

písemný test nebo kolokvium písemná práce z vybrané četby zpracování písemného projektu

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení na základě testů nebo ústního kolokvia, projektu a referátu.

Adams, D. J. Teologie napříč kulturami. Metanoia press, Praha 1999. Bosch, D. Transforming Mission: Paradigm Shift in Theology of Mission. Orbis Books, Maryknoll, New York 1995 Černý, P. Sociální činnost. In: Kristovo dílo spásy jako základ a imperativ misie: aktivity Světové rady církví. L. Marek, Brno 2006, s. 102-119. Černý, P. Vztah teologie a misiologie: Misiologická hermeneutika. In: Potřebujeme misiologii? Sborník z první konference Středoevropského centra misijních studií, Praha 20. 6. 2007, s. 9-16.
Dolista, J. Misijní úsilí církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2001. Kubíková, J. Evangelizace v prvotní církvi, ECM, Praha 1993. Kubíková, J. Křesťanská misie v 16. a 18. století. L. Marek, Brno 2001. Kubíková, J. První evangelisté a metody jejich působení, ECM, Praha 1994. Reifler, H. U. Misia - kresťanská misia na prelome tisicročí, Ježíš pro každého, Levice 1998. Senior, D., Stuhlmueller, C. Biblické základy misie. Ježíš pre každého, Levice 2002. Stott, J. R. W. Christian Mission in the Modern World. Falcon, London, 1975.

Výuka pro veřejnost

Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (LO 2021/2022 / A :: dálková)
Pastorální teologie a služba církve: Misiologie (ZO 2021/2022 / A :: denní)

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie