Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie

Kurz se zabývá vnitřní dynamikou církve, porovnáváním eklesiologických modelů, formami církevního zřízení, problémy ekumenické práce a pojetím jednoty a plurality v církvi.

Cíle:

Student má být schopen rozeznat biblické principy od proměnlivých kulturních forem v životě, orientovat se v biblickém pochopení a úloze církve, v jednotlivých církevních modelech (morfologie církve) i v současné problematice života církve, uchopit náplně jednotlivých církevních úřadů a služeb, rozeznávat věci podstatné a okrajové, to vše na pozadí jednotlivých církevních tradic.

Rámcový rozpis učiva:

vznik a popis církve ve světě Bible normativnost Nového zákona a novozákonní modely církve problém úřadu dynamika bohoslužby a života církve rozdělení církve, církevní zřízení, denominacionalismus a ekumenické hnutí, ekumenické snahy, dialog a modely sjednocení.

Výstupy:

písemný projekt z oblasti praktické eklesiologie referát z četby písemný test nebo kolokvium

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemného projektu, referátu a písemného testu či kolokvia.

Clowney, E. P. The Church: Contours of Christian Theology. IVP, Downers Grove 1995. Černý, P. Dynamika života církve: Poznámky k praktické eklesiologii. Studijní texty ETS, Oliva, Praha 1998. Cole, N. Církev 3.0. Nové přístupy pro lepší budoucnost církve. Křesťanské centrum Příbram 2012. Filipi, P. Církev a církve. CDK, Brno 2000. Getz, G. A. Zaostřeno na církev. Biblos, Třinec 1995. Halter, H., Smay, M. Hmatatelné království: postoje a praktiky prvotní církve pro dnešek. Křesťanské centrum Příbram 2013. Hocken, P. Strategie Ducha? Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1998. Küng, H. Co je církev? Cesta, Brno 2000. Smolík, J. Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. OIKOYMENE, Praha 1997. Strauch, A. Biblické staršovství. Tandem, Ostrava 1999. Warren, R. Cílevědomá církev: Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru, Návrat domů, Praha, 2005.

Výuka pro veřejnost

Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie