Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie

Kurz se zabývá vnitřní dynamikou církve, porovnáváním eklesiologických modelů, formami církevního zřízení, problémy ekumenické práce a pojetím jednoty a plurality v církvi.

Cíle:

Student má být schopen rozeznat biblické principy od proměnlivých kulturních forem v životě, orientovat se v biblickém pochopení a úloze církve, v jednotlivých církevních modelech (morfologie církve) i v současné problematice života církve, uchopit náplně jednotlivých církevních úřadů a služeb, rozeznávat věci podstatné a okrajové, to vše na pozadí jednotlivých církevních tradic.

Rámcový rozpis učiva:

vznik a popis církve ve světě Bible normativnost Nového zákona a novozákonní modely církve problém úřadu dynamika bohoslužby a života církve rozdělení církve, církevní zřízení, denominacionalismus a ekumenické hnutí, ekumenické snahy, dialog a modely sjednocení.

Výstupy:

písemný projekt z oblasti praktické eklesiologie referát z četby písemný test nebo kolokvium

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení písemného projektu, referátu a písemného testu či kolokvia.

 • Clowney, E. P. The Church: Contours of Christian Theology. IVP, Downers Grove 1995.
 • Černý, P. Dynamika života církve: Poznámky k praktické eklesiologii. Studijní texty ETS, Oliva, Praha 1998.
 • Cole, N. Církev 3.0. Nové přístupy pro lepší budoucnost církve. Křesťanské centrum Příbram 2012.
 • Filipi, P. Církev a církve. CDK, Brno 2000.
 • Getz, G. A. Zaostřeno na církev. Biblos, Třinec 1995.
 • Halter, H., Smay, M. Hmatatelné království: postoje a praktiky prvotní církve pro dnešek. Křesťanské centrum Příbram 2013.
 • Hocken, P. Strategie Ducha? Výzva obnovných hnutí pro tradiční církve. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří, 1998.
 • Küng, H. Co je církev? Cesta, Brno 2000.
 • Smolík, J. Kristus a jeho lid: praktická eklesiologie. OIKOYMENE, Praha 1997.
 • Strauch, A. Biblické staršovství. Tandem, Ostrava 1999.
 • Warren, R. Cílevědomá církev: Jak budovat zdravý sbor podle Božího záměru, Návrat domů, Praha, 2005.

Výuka pro veřejnost

Pastorální teologie a služba církve: Praktická eklesiologie (ZO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra praktické teologie