Základy práva 1

Předmět seznamuje studenty se základními právními pojmy a vede k orientaci v českém právním řádu a to včetně osvojení si základních principů práva Evropské unie. Obsahem předmětu jsou vybrané kapitoly z veřejného a soukromého práva a evropského práva. Účelem předmětu je seznámit studenty s legislativním a institucionálním kontextem výkonu sociální práce a připravit je k řešení sociálně právních problémů klientů.

Studenti si osvojují základní znalosti z teorie práva, práva ústavního, rodinného, občanského, pracovního, trestního a evropského práva. Učí se chápat jak právo funguje a čím je limitováno. Osvojování nových poznatků z probíraných oblastí práva si osvojují prostřednictvím diskuze a řešením konkrétních příkladů. Získávají tak nejen teoretické znalosti, ale i schopnost orientovat se podle nich v praxi .

Šíma, Suk. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. C.H. Beck, Praha 2004. Tomancová, Schelle a kol. Právní nauka pro školy a praxi. Eurolex Bohemia, Praha 2004. Tomancová, Schelle a kol. Právní nauka pro pracovníky veřejné správy. Eurolex Bohemia, Praha 2004 Schelle K. a kol. Základy práva. Eurolex Bohemia, Praha 2004 Henrych, Svoboda a kol. Ústava České republiky, komentář C.H. Beck. Praha, 1997. Flegl V. Ústavní a mezinárodní ochrana lidských práv. C.H. Beck, Praha 1997. Hrušková, Králíčková, České rodinné právo. Masarykova univerzita Brno, 1998 Nová, Valehrach, Rodinné vztahy v soudní praxi. Prospektrum, 1995 Holub, Nová, Hyklová. Zákon o rodině, komentář. Linde Praha, 2005 Kocourek J. Zákoník práce, komentář. Eurounion Praha, s.r.o., Praha 2004 Schelleová I. a kol. Právní postavení mladistvých. Eurolex Bohemia, Praha 2004 Jehlička, Švestka, Škárová, Vodička. Občanský zákoník. C.H. Beck, Praha, 1997. Ondruš R. Správní řád, nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami. Linde Praha, a.s. 2005 Holub M. a kol. Vzory smluv a podání. Linde Praha, a.s. 1998 Boguszak, J.; Čapek J; Veverka V. Základy teorie práva a právní filozofie. Praha, Codex, 1996.

Učitelé

Mgr. Jitka Janečková
Katedra sociální práce
Mgr. Ing. Miloš Kačírek, Ph.D.
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce