Křesťanské prameny pedagogiky

Kurz dává studentům příležitost prozkoumat, jakou roli podle křesťanství má vzdělávání v životě člověka a společnosti a jakými metodami lze k těmto cílům směrovat. Osobní přesvědčení ovlivňuje pedagogickou praxi každého učitele. Každý světonázor stanovuje vzdělávání jiný cíl, který vede dítě jiným směrem. Četba textů výrazných křesťanských pedagogů a následný rozhovor probouzí vnímavost na vliv osobního přesvědčení při stanovení pedagogických cílů a metod.

Studenti porozumí křesťanskému pohledu na vzdělávání skrze studium biblických knih a textů křesťanských pedagogů (např. Komenský, Hábl, Palouš, Sokol). Studenti získají celkový přehled o antropologických základech pedagogiky a o pojetí člověka v různých filosofických směrech. Na závěr studenti formulují vlastní „credo“ - čemu věří o člověku a o roli vzdělávání v jeho životě.

Rozpis učiva:

  • Kdo je člověk z hlediska pedagogiky?
  • Je člověk dobrý nebo zlý? A jak to souvisí s pedagogikou?
  • Jakou roli má výchova a vzdělávání v životě člověka? Jaký je cíl vzdělávání?
  • Jakými metodami lze dosáhnout křesťanského cíle vzdělávání?

Výstupy:

  • Každý student si v průběhu kurzu vytváří myšlenkovou mapu, která shrnuje základní poznatky z prostudovaných textů, jejich aplikační potenciál a související informace, které si student přinesl z jiných předmětů.
  • Studenti napíší ve dvojicích reflexi k vybranému studijnímu textu
  • a závěrečný esej, v němž vyjádří svoje přesvědčení o člověku (podložené relevantní literaturou) a vysvětlí, jaké z tohoto pohledu vyplývají důsledky pro jeho pedagogickou praxi.

Hodnocení: klasifikovaný zápočet za odevzdání myšlenkové mapy, reflexi a závěrečný esej

Gordon, Thomas. Škola bez poražených: praktická příručka efektivní komunikace mezi učitelem a žákem. Vydání první. Praha: Malvern, 2015. Hábl, Jan. I když se nikdo nedívá: fundamentální otázky etického vychovatelství. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Komenský, Jan Amos. Didaktika velká. Brno: Komenium, 1948. Palouš, Radim. K filosofii výchovy: (východiska fundamentální agogiky). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1991. ISBN 8004253903. Petty, Geoffrey. Moderní vyučování. Praha: Portál, 2013. Smalley, Gary. Cesta k srdci dítěte. Praha: Samuel, 1999. Sokol, Jan. Filosofická antropologie: člověk jako osoba. Praha: Portál, 2008.