Úvod do studia

Předmět se soustředí na základní metodické předpoklady a rozhodující principy efektivní organizace duševní práce. Dále se zabývá základními východisky a alternativními pojetími časového managementu a kultivace duševní a duchovní hygieny. Předmět se také věnuje vnitřnímu řádu (stanovení priorit, hodnot, životních, rodinných, kariérních cílů atd.) jako předpokladu stabilního života a úspěšného studia. Jedná se o přednášky kombinované s domácími přípravami a diskusí o nich.

Cíle Předmět pomůže studentům rozvinout schopnost uspořádat svůj životní styl s ohledem na stanovené priority, číst odbornou literaturu, zpracovávat informace, kriticky a tvořivě myslet a psát odborné studie. Dále jim pomůže osvojit si zásady a návyk plánování času. Povede studenty k duševní hygieně a duchovnímu růstu. Cílem předmětu je pomoci studentům, aby kvalifikovaně převzali odpovědnost za vlastní celoživotní vzdělávání a dosáhli úspěchu v harmonizaci jednotlivých oblastí života.

Rámcový rozpis učiva četba odborné literatury zpracování informací, psaní odborného textu metodika odborné práce práce s lidmi, komunikace duševní hygiena a duchovní růst různé přístupy k časovému managementu, hospodaření s časem

Výstupy písemné domácí přípravy na jednotlivá setkání písemné reflexe

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Známka se skládá z hodnocení pravidelných domácích příprav a písemné reflexe.

Adler, M. J.; Doren, C. van. How to Read a Book. Touchstone Book, 19672. Barth, K. Uvedení do evangelické teologie. Praha: Kalich, 1988. Bonhoeffer, D. Život v obecenství. Praha: Návrat domů, 2006. Hollinger, D. P. Tři „H“ křesťanského zrání. The Reformed Journal, 1987, 12-16 (český překlad). MacDonald, G. Uspořádej svůj svět Praha: Návrat domů, 2003. Toman, J. Jak zlepšit organizaci a techniku duševní práce. Praha: Svoboda, 19842. Thomas, G. Posvátné stezky: devět duchovních temperamentů – jejich silé a slabé stránky. Praha: Návrat domů, 2008. Yancey, P. Zklamán Bohem. Praha: Návrat domů, 2002. Yancey, P. Proč se obtěžovat s církví? Praha: Návrat domů, 2003. Zielke W. Jak číst rychleji a lépe. Praha: Svoboda, 19882. Zielke W. Jak racionálně studovat. Praha: Svoboda, 1977.

Učitelé

Ing. Miloš Poborský
ředitel školy
Katedra praktické teologie