Úvod do řečtiny

Předmět představuje uvedení do úplných základů novozákonní řečtiny. Probírají se základy četby, základy tvarosloví a základní slovní zásoba.

Cíle:

Osvojení si základních dovedností důležitých pro práci s řeckým textem Nového zákona je předpokladem kvalitní exegeze. Student se tak bude moci zabývat Novým zákonem na zcela nové úrovni.

Rámcový rozpis učiva:

alfabéta: čtení i psaní; přízvuky a přídechy
morfologie: základní skloňování a časování (všechny deklinace, tematická slovesa – pravidelné tvary, slovesa samohlásková stažená, základní předložky a spojky) slovní zásoba: přibližně 270 nejfrekventovanějších slov četba krátkých souvislých úseků z Nového zákona

Výstupy:

četba a překlad předem zadaného oddílu z Nového zákona test z probírané gramatiky a slovní zásoby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení práce se zadaným a studentem připraveným oddílem z Nového zákona a z výsledků testu.

Bartoň, J. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha, 2009. Dobson, J. H. Novozákonní řečtina pro každého, Biblion, České Budějovice, 2002. Muchnová, D. Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina, Holman, Praha, 2008. Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012. Niederle, J., Varcl, L., Niederle, V. Mluvnice řeckého jazyka, Vyšehrad, Praha, 1991. Rogers, C. L., jr. & III. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1998. Tichý, L. Slovník novozákonní řečtiny, Mgr. Jiří Burget, Olomouc, 2001.

Výuka pro veřejnost

Úvod do řečtiny (ZO 2021/2022 / A :: denní)
Úvod do řečtiny (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr., Bc., Libor Duchek
asistent ředitele pro administrativu
Mgr. Zdeněk Halas, DiS., Ph.D.
Katedra biblických studií, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií