Úvod do řečtiny

Předmět představuje uvedení do úplných základů novozákonní řečtiny. Probírají se základy četby, základy tvarosloví a základní slovní zásoba.

Cíle:

Osvojení si základních dovedností důležitých pro práci s řeckým textem Nového zákona je předpokladem kvalitní exegeze. Student se tak bude moci zabývat Novým zákonem na zcela nové úrovni.

Rámcový rozpis učiva:

alfabéta: čtení i psaní; přízvuky a přídechy
morfologie: základní skloňování a časování (všechny deklinace, tematická slovesa – pravidelné tvary, slovesa samohlásková stažená, základní předložky a spojky) slovní zásoba: přibližně 270 nejfrekventovanějších slov četba krátkých souvislých úseků z Nového zákona

Výstupy:

četba a překlad předem zadaného oddílu z Nového zákona test z probírané gramatiky a slovní zásoby

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení práce se zadaným a studentem připraveným oddílem z Nového zákona a z výsledků testu.

  • Bartoň, J. Uvedení do novozákonní řečtiny, KLP, Praha, 2009.
  • Dobson, J. H. Novozákonní řečtina pro každého, Biblion, České Budějovice, 2002.
  • Muchnová, D. Souhrn starořecké gramatiky – klasická řečtina, Holman, Praha, 2008.
  • Nestle-Aland, Novum Testamentum Graece, 28. vyd., Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, 2012.
  • Niederle, J., Varcl, L., Niederle, V. Mluvnice řeckého jazyka, Vyšehrad, Praha, 1991.
  • Rogers, C. L., jr. & III. The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1998.
  • Tichý, L. Slovník novozákonní řečtiny, Mgr. Jiří Burget, Olomouc, 2001.