Filozofie a etika v sociální práci

Předmět se zabývá filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozornit je na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci filozofie budou studentům přiblíženy základní filozofické problémy a jejich řešení v rámci evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální práci.

Cíle Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi, získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce, prevence syndromu vyhoření, etického kodexu sociálních pracovníků a otázek s ním souvisejících. Předmět se zabývá také etickými souvislostmi v konkrétních případech práce s klienty.

Rámcový rozpis učiva vymezení základních pojmů a vztahů: mravnost, morálka, etika – vztahy náboženství a morálky, filozofie a morálky, ideologie a morálky, politiky a morálky problémy sociální filozofie jako filozofie vztahů mezi individuem a společností a jako filozofie sociálního řádu významné etické teorie pro sociální práci (utilitarismus, deontologismus, etika péče a etika ctností) etické teorie a jejich aplikace

Výstupy písemná seminární práce aktivní účast na semináři Způsob hodnocení

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace písemné seminární práce s přihlédnutím k aktivnímu zapojení v rámci semináře.

  • Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1994.
  • Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika, CDK Brno 2004.
  • Henriksen, J., Vetlesen, A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice, ALBERT, 2000.
  • Janovský, J. Etika pro pomáhající profese. Praha, TRITON, 2003.
  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál, 1997.
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha, Portál, 2001.
  • Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2003.
  • Peschke K.H. Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad, 1999.

Učitelé

Mgr., Bc., Libor Duchek
administrativní pracovník
Bc. David Novák, M.Th.
Katedra praktické teologie, Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Mgr. Michaela Veselá
Katedra sociální práce, Katedra obecných předmětů
Katedra sociální práce