Filozofie a etika v sociální práci

Předmět se zabývá filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozornit je na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci filozofie budou studentům přiblíženy základní filozofické problémy a jejich řešení v rámci evropského filozofického myšlení ve vztahu k sociální práci.

Cíle Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi, získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce, prevence syndromu vyhoření, etického kodexu sociálních pracovníků a otázek s ním souvisejících. Předmět se zabývá také etickými souvislostmi v konkrétních případech práce s klienty.

Rámcový rozpis učiva vymezení základních pojmů a vztahů: mravnost, morálka, etika – vztahy náboženství a morálky, filozofie a morálky, ideologie a morálky, politiky a morálky problémy sociální filozofie jako filozofie vztahů mezi individuem a společností a jako filozofie sociálního řádu významné etické teorie pro sociální práci (utilitarismus, deontologismus, etika péče a etika ctností) etické teorie a jejich aplikace

Výstupy písemná seminární práce aktivní účast na semináři Způsob hodnocení

Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace písemné seminární práce s přihlédnutím k aktivnímu zapojení v rámci semináře.

  • Anzenbacher, A. Úvod do etiky. Praha, Zvon, 1994.
  • Anzenbacher, A. Křesťanská sociální etika, CDK Brno 2004.
  • Henriksen, J., Vetlesen, A. J. Blízké a vzdálené. Boskovice, ALBERT, 2000.
  • Janovský, J. Etika pro pomáhající profese. Praha, TRITON, 2003.
  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál, 1997.
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha, Portál, 2001.
  • Matoušek, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál, 2003.
  • Peschke K.H. Křesťanská etika. Praha, Vyšehrad, 1999.