Aplikovaná filozofie a etika sociální práce

Předmět seznamuje studenty s filozofickými tématy významnými pro sociální práci a upozorňuje na etické otázky související s výkonem této profese. V rámci etiky budou studenti seznámeni s přínosy etiků významných z pohledu sociální práce.

Cíle Cílem je připravit studenty tak, aby rozeznali a zvládali dobře situace, v nichž se s etickými problémy setkají v praxi a získali kvalitní hodnotovou orientaci v oblasti motivace k výkonu sociální práce.

Rámcový rozpis učiva etický subjektivismus, kulturní subjektivismus Bible jako morální základ, prvotní církev a sociální péče etika založená na právech svědomí, vina, trest přehled dějin sociální práce problematicka moci v sociální práci syndrom pomocníka

Výstupy aktivní účast na semináři písemná reflexe k zadané studijní literatuře referát k osobnostem či tématům z dějin sociální práce – etická a filozofická perspektiva

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet. Hodnocení vychází z klasifikace písemné reflexe a referátu s přihlédnutím k aktivnímu zapojení v rámci semináře.

  • Jankovský, J. Etika pro pomáhající profese, Triton, 2003.
  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha, Portál, 1997.
  • Milfait, R. Teologická etika. SUSA 2012.
  • Nečasová, M. Úvod do filozofie a etiky sociální práce. Masarykova univerzita, 2001.