Seminář k absolventské práci

Studenti se učí samostatně vyhledávat a vyhodnocovat informace a učí základům odborné práce. Především však seminář připravuje studenty k napsání diplomové práce.

Cíle předmětu Pomoci studentům vyjádřit se skrze písemný projev. Pomoci studentům pracovat s odbornou literaturou. Naučit studenty psát odborný text. Vést studenty k základním metodám výzkumu. Pomoci studentům, aby podali v rámci závěrečné práce důkaz, že se orientují v problematice a jsou schopni zaujmout vlastní zdůvodněné stanovisko.

Výstupy Esej, anotace připravované absolventské práce.

  • HOLOUŠOVÁ, D. a kol. Jak psát diplomové a závěrečné práce. Olomouc Univerzita Palackého, 1999.
  • UMBERTO, E. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc Votobia, 1997.
  • ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999.