Němčina: úvodní témata 2

Ve výuce předmětu se navazuje na znalosti a dovednosti osvojené na střední škole, které jsou prověřeny v rámci přijímacích zkoušek. Výuka se soustředí na odbornou němčinu v oborech teologie, pastorace a sociální práce. Studenti jsou vedeni k tomu, aby se naučili porozumět odbornému textu, dovedli se v něm správně orientovat, získali z textu potřebné informace a byli schopni s nimi dále pracovat. V této úvodní části kurzu se studenti věnují zejména prohlubování znalosti pokročilejší německé gramatiky a jejímu procvičování, dále pak německé konverzaci. Důležitou součástí je i práce s biblickým textem v němčině.

Cíle Student je schopen komunikovat s rodilým mluvčím v běžném osobním a společenském kontaktu; zvládá základní slovní zásobu oborů teologie, pastorace a sociální práce; je schopen pracovat s biblickým textem v němčině.

Rámcový rozpis učiva úvod do studia němčiny na ETS opakování gramatických jevů četba biblických textů četba německé literatury k tématu osobního rozvoje atp.

Výstupy průběžné testy prezentace a esej na zadané téma aktivní účast na cvičení

Způsob hodnocení Klasifikovaný zápočet a zkouška. Klasifikace vychází z hodnocení průběžných testů, z hodnocení eseje a prezentace. Zohledňuje se též aktivní účast na cvičení. Závěrečná zkouška prověřuje komplexní jazykové kompetence studenta – znalost slovní zásoby a gramatiky ve vztahu k probíraným tématům a textům.

Bible: některý ze standardních německých překladů Bible. Bonhoeffer, D. Gemeinsames Leben. Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh; 2006. Brunner E. Unser Glaube. Eine christliche Unterweisung. Zwingli Verlag, Zürich; 1967 (12. Aufl.) Bernard, J., Koubková, J. Deutsch für Sozialpädagogen und Sozialarbeiter, 2008. Pfeifer, S. Die Schwachen tragen. Psychische Erkrankungen und biblisme Seelsorge. Brunnen – Verlag, Basel und Giessen; 2002 (5. Aufl.). Themen aktuell 2, Kursbuch + Pracovní sešit, 2005.