Praxe průběžná úvodní 2 PSP

Průběžná úvodní praxe se soustředí především na seznámení se studenta s různými pracovišti v oblasti sociální práce formou společných exkurzí (v rámci semináře k praxi). Následně již student vykonává praxi na vybraném pracovišti. Studenti dálkového studia mohou vykonávat praxi v rámci své práce. Součástí předmětu seminář k praxi, který má charakter informativní, organizační, prezentační a supervizní.

Cíle Cílem průběžné úvodní praxe je, aby studenti: získali základní přehled o tom, na jakých pracovištím se provádí sociální práce; seznámili se se nejběžnějšími skupinami klientů sociální práce; měli možnost začít reflektovat, která oblast sociální práce je pro ně zvláště zajímavá; mohli získané teoretické poznatky konfrontovat s reálnou praxí; začali získávat první zkušenosti s prací s klienty.

Rámcový rozpis praxe Praxe Individuální praxi student vykonává na pracovišti, které si sám zvolí po dohodě s vedoucím praxe. Praxe je vykonávána v sociálních zařízeních, může být umožněna také praxe v rámci církve. Zvolená praxe musí mít přímou souvislost se studovaným oborem. Během celého studia by měl student absolvovat praxi především na těchto typech pracovišť: sociální práce s ohroženými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami sociální práce se fyzicky nebo mentálně handicapovanými dětmi, případně i s jejich rodinami sociální práce s rizikovou mládeží (například nízkoprahové zařízení) sociální práce s drogově závislými sociální práce s menšinami, případně v sociálně vyloučených lokalitách sociální práce s nositeli asociálního chování a pachateli trestné činnosti sociální péče o seniory
sociální práce s lidmi bez domova úřad práce, OSPOD

Seminář Součástí semináře jsou exkurze, které probíhají ve vybraných sociálních zařízeních a jsou organizovány vedoucí praxe. Dále je součástí příprava na jednotlivé praxe, hodnocení reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. V rámci tohoto předmětu student získává teoretické vědomosti o supervizi a praktické zkušenosti se supervizí jako součástí profese a jako prostředku systematického rozvoje vlastní odborné kompetence. Supervize odborné praxe studentů probíhá v malé supervizní skupině pod vedením kvalifikovaného supervizora.

Výstupy Student si sestaví adresář sociálních služeb v místě bydliště. Účast na semináři, exkurzích a individuální praxi. Reflexe z absolvovaných exkurzí a individuální praxe.

Způsob hodnocení Zápočet. Požadavkem je, aby studenti absolvovali praxi v rozsahu daným osnovami, absolvovali potřebný počet supervizí a aby si během svého studia ověřili kompetence pro práci sociálního pracovníka.

Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. 2. vyd. Praha: Portál, 2006.