Pastoračně sociální práce s postiženými osobami

Kurz ukazuje na oblasti pedagogických, psychologických, sociologických a medicínských věd, které jsou základem tvořivé terapie. Každý student zpracovává jednu knihu o postižení dítěte, se kterým má kontakt, navazují semináře a konzultace. Kurz se věnuje základním oblastem postižení a ukazuje na možnosti včasné diagnostiky a podnětné výchovy. V každém kurzu je ukázáno na možnosti muzikoterapie, arteterapie, canisterapie a dramatoterapie.

Cíle: Student by si měl vytvořit ucelený obrázek o problematice jednotlivých postižení a zbavit se běžně se vyskytujících mýtů o nich

Rámcový rozpis učiva: pojetí a východiska pastoračně soc. práce s postiženými, terminologie soc práce s tělesně znevýhodněnými integrace a inkluze tělesně znevýhodněných lidé se zrakovým postižením a jeho různé formy; raná péče, péče následná a pestrá nabídka možností; jak žít se zrakovým postižením a způsoby vhodné pomoci lidé se sluchovým postižením, jejich komunikace mentální postižení; autismus; lidé s kombinovaným postižením jiná znevýhodnění – ADHD, diabetes, děti týrané a zneužívané

Výstupy: písemná práce k problematice pastoračně-sociální práce s postiženými osobami

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné práce.

  • Šicková,J: Základy arteterapie, Praha, Portál, 2002
  • Linka,A: Kapitoly z muzikoterapie, Brno, gloria, 1998
  • Vágnerová, Hajd - Maussová, Štech: Psychologie handicapu, Praha, Karolinum, 1999
  • Schopler, Mesibov: Autistické chování, Praha, Portál, 1997
  • Křivohlavý, J.: Sdílení naděje, Návrat domů, Praha, 1997