Úvod do psychologie osobnosti

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Cíle Předmět poskytuje studentům základní rámec pro chápání druhých lidí, přispívá k vlastní osobnostní sebereflexi, autoregulaci a k respektování autonomie jiných lidí. Student je schopen lépe rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů a rovněž lépe rozpoznává psychosociální zdroje a limity druhých lidí.

Rámcový rozpis učiva psychologie jako věda a lidské dílo – vymezení pojmu, metody, historie dědičný a neurofyziologický základ osobnosti temperament osobnostní rysy, stabilita osobnosti a její vývojové proměny hierarchické uspořádání osobnosti

Výstupy zkouška

Způsob hodnocení Zkouška.

Atkinson ,R. C. Psychologie, Praha, Portál,2003. Drapela,V. J. Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál, 2005. Plháková A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. Vágnerová M. Psychologie osobnosti. Praha, Karolinum, 2010.