Úvod do psychologie osobnosti

Předmět podává základní poznatky o zdrojích utváření osobnosti, struktuře a dynamice osobnosti, seznamuje se základními teoriemi osobnosti. Věcným cílem výuky je seznámit studenty se způsoby psychologického myšlení při poznávání osobnosti, klást důraz na sepjetí biologické, psychosociální a duchovní stránky člověka a naučit studenty aplikovat poznatky z psychologie osobnosti do vlastní pastorační praxe.

Cíle Předmět poskytuje studentům základní rámec pro chápání druhých lidí, přispívá k vlastní osobnostní sebereflexi, autoregulaci a k respektování autonomie jiných lidí. Student je schopen lépe rozpoznávat pozitivní osobnostní potenciál i kritická úskalí v oblasti vlastních psychických stavů a rovněž lépe rozpoznává psychosociální zdroje a limity druhých lidí.

Rámcový rozpis učiva psychologie jako věda a lidské dílo – vymezení pojmu, metody, historie dědičný a neurofyziologický základ osobnosti temperament osobnostní rysy, stabilita osobnosti a její vývojové proměny hierarchické uspořádání osobnosti

Výstupy zkouška

Způsob hodnocení Zkouška.

  • Atkinson, R. C. Psychologie, Praha, Portál,2003.
  • Drapela, V. J. Přehled teorií osobnosti, Praha, Portál, 2005.
  • Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
  • Vágnerová, M. Psychologie osobnosti. Praha, Karolinum, 2010.