Úvod do studia jazyků

V kurzu budou představeny vybrané poznatky z obecné lingvistiky a z lingvistiky biblických jazyků. Jednotlivé poznatky a principy budou soustavně demonstrovány na češtině, novozákonní řečtině, angličtině, němčině a starozákonní hebrejštině. Seminář také ukazuje, jak korektně aplikovat znalosti řečtiny a hebrejštiny, a vhodně tak doplňuje jejich studium. Seznamuje se standardní lingvistickou terminologií, jejíž znalost velmi usnadňuje studium jazyků a pomáhá při používání odborných biblických komentářů. Specifikům starých jazyků je věnována zvláštní pozornost. Nechybí ani stručný úvod do problematiky překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost.

Cíle: Studenti znají základní lingvistické kategorie a pojmy, čímž se prohlubuje kompetence studentů při studiu starých i moderních jazyků, zejména pak při práci s biblickým textem.

Rámcový rozpis učiva: obecná lingvistika a studium bible, jazyková vybavenost v teologii, klasifikace jazyků; synchronní a diachronní lingvistika; dějiny lingvistiky význam – čím je vymezen; kontext; problémy při práci s konkordancí a výkladu Písma Písmem; slovník – specifika při studiu starých jazyků, práce se slovníkem morfologie a syntax – vymezení pojmů, morfologie a syntax v obecné lingvistice, moderních jazycích a v biblistice význam syntaxe pro správnou interpretaci textu, její hranice; ambiguita fráze, vazby, idiomy, úzus; funkční gramatika; pragmatika problematika etymologie, „původní významy“ slov, etymolgizace tropy, figury, starověká poetika a rétorika; dialog a jeho korektní vedení, argumentace; metafora generativní gramatika – gramatika a lexikon stručná charakteristika biblické hebrejštiny a novozákonní řečtiny stará čeština, latina a jazyk Bible kralické; teorie překladu klasické i moderní; významné české Biblické překlady od nejstarších dob po současnost; současné biblické překlady a způsob práce na nich

Výstupy: aktivní účast na seminářích

Hodnocení: Zápočet. Hodnotí se aktivní účast na semináři.

Balabán, M. Hebrejské myšlení. Herrmann a synové, Praha, 1993. Balabán, M. Hebrejské člověkosloví. Herrmann a synové, Praha, 1996. Black, D. A. Linguistics for students of New Testament Greek. A Survey of Basic Concepts and Applications. Baker Books, Grand Rapids, 1995. Černý, J. Dějiny lingvistiky. Votobia, Olomouc, 1996. Kyas, V. Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Vyšehrad, Praha, 1997. Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, 2003. Matthews, P. H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005. Pokorný, P. a kol. Hermeneutika jako teorie porozumění; od základních otázek jazyka k výkladu bible. Vyšehrad, Praha, 2006. Porter, S. E., Boda, M. J. (eds.) Translating the New Testament. Text, Translation, Theology. Eerdmans, 2009. Saussure, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Academia, Praha, 2008. Smyth, H. W. Greek Grammar. Harvard University Press, 1984. Szymanek, K. Umění argumentace. Terminologický slovník. Přel. Z. Smetanová. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003. Večerka, R. a kol. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. NLN, s. r. o., Praha, 2006. Vokoun, J. Existuje postkritická biblistika? Studia theologica 20 7.2 (léto 2005), 46 – 56. Výklad Bible v církvi. Dokument PBK z roku 1993. Zvon, Praha, 1996.

Učitelé

Mgr., Bc., Libor Duchek
asistent ředitele pro administrativu
Katedra obecných předmětů