Úvod do studia jazyků

V kurzu budou představeny vybrané poznatky z obecné lingvistiky a z lingvistiky biblických jazyků. Jednotlivé poznatky a principy budou soustavně demonstrovány na češtině, novozákonní řečtině, angličtině, němčině a starozákonní hebrejštině. Seminář také ukazuje, jak korektně aplikovat znalosti řečtiny a hebrejštiny, a vhodně tak doplňuje jejich studium. Seznamuje se standardní lingvistickou terminologií, jejíž znalost velmi usnadňuje studium jazyků a pomáhá při používání odborných biblických komentářů. Specifikům starých jazyků je věnována zvláštní pozornost. Nechybí ani stručný úvod do problematiky překládání, její vývoj a přehled nejvýznamnějších českých překladů Bible od nejstarších dob po současnost.

Cíle: Studenti znají základní lingvistické kategorie a pojmy, čímž se prohlubuje kompetence studentů při studiu starých i moderních jazyků, zejména pak při práci s biblickým textem.

Rámcový rozpis učiva: obecná lingvistika a studium bible, jazyková vybavenost v teologii, klasifikace jazyků; synchronní a diachronní lingvistika; dějiny lingvistiky význam – čím je vymezen; kontext; problémy při práci s konkordancí a výkladu Písma Písmem; slovník – specifika při studiu starých jazyků, práce se slovníkem morfologie a syntax – vymezení pojmů, morfologie a syntax v obecné lingvistice, moderních jazycích a v biblistice význam syntaxe pro správnou interpretaci textu, její hranice; ambiguita fráze, vazby, idiomy, úzus; funkční gramatika; pragmatika problematika etymologie, „původní významy“ slov, etymolgizace tropy, figury, starověká poetika a rétorika; dialog a jeho korektní vedení, argumentace; metafora generativní gramatika – gramatika a lexikon stručná charakteristika biblické hebrejštiny a novozákonní řečtiny stará čeština, latina a jazyk Bible kralické; teorie překladu klasické i moderní; významné české Biblické překlady od nejstarších dob po současnost; současné biblické překlady a způsob práce na nich

Výstupy: aktivní účast na seminářích

Hodnocení: Zápočet. Hodnotí se aktivní účast na semináři.

 • Balabán, M. Hebrejské myšlení. Herrmann a synové, Praha, 1993.
 • Balabán, M. Hebrejské člověkosloví. Herrmann a synové, Praha, 1996.
 • Black, D. A. Linguistics for students of New Testament Greek. A Survey of Basic Concepts and Applications. Baker Books, Grand Rapids, 1995.
 • Černý, J. Dějiny lingvistiky. Votobia, Olomouc, 1996.
 • Kyas, V. Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Vyšehrad, Praha, 1997.
 • Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc, 2003.
 • Matthews, P. H. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics. Oxford University Press, 2005.
 • Pokorný, P. a kol. Hermeneutika jako teorie porozumění; od základních otázek jazyka k výkladu bible. Vyšehrad, Praha, 2006.
 • Porter, S. E., Boda, M. J. (eds.) Translating the New Testament. Text, Translation, Theology. Eerdmans, 2009.
 • Saussure, F. de. Kurs obecné lingvistiky. Academia, Praha, 2008.
 • Smyth, H. W. Greek Grammar. Harvard University Press, 1984.
 • Szymanek, K. Umění argumentace. Terminologický slovník. Přel. Z. Smetanová. Univerzita Palackého v Olomouci, 2003.
 • Večerka, R. a kol. K pramenům slov. Uvedení do etymologie. NLN, s. r. o., Praha, 2006.
 • Vokoun, J. Existuje postkritická biblistika? Studia theologica 20 7.2 (léto 2005), 46 – 56.
 • Výklad Bible v církvi. Dokument PBK z roku 1993. Zvon, Praha, 1996.