Systematická teologie: přehled 2

V tomto předmětu se studenti seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky. Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a s naznačením praktické aplikace v současné církvi a společnosti.

Cíle:

Studenti by měli získat přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a obhájit vlastní teologické stanovisko. Po absolvování tohoto předmětu je student schopen jmenovat a definovat všech osm základních tématických okruhů systematické teologie a vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Chápe jednotlivé nauky, je schopen vysvětlit jejich místo v celkové stavbě křesťanské dogmatiky. Student prokázal schopnost metodického užívání Písma. Je schopen prezentovat a přiměřeně argumentačně podložit vlastní teologické stanovisko k jednotlivým otázkám, prokázal také schopnost kritické práce s teologickou literaturou a vedení odborného dialogu.

Rámcový rozpis učiva:

prolegomena (metoda, zdroje a cíle teologie, Bible a zjevení, epistemologie v teologii) teologie sensu stricto (vč. učení o Bohu Otci) antropologie (vč. hamartiologie) christologie soteriologie pneumatologie eklesiologie eschatologie.

Výstupy:

kritická recenze vybrané jednosvazkové učebnice dogmatiky vypracování vlastního kritického stanoviska ke všem osmi článkům dogmatiky

Způsob hodnocení:

Zimní období je zakončeno zápočtem, letní období zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a odevzdání písemných úkolů.

Boice J. M. Základy křesťanské víry, Návrat domů, Praha, 1999. Dobiáš F. M. Repetitorium dogmaticum, ECM, Bratislava, 1994. Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996. Lochman, J. M. Krédo, Kalich, Praha, 1996. Lochman, J. M. Otče náš, Kalich, Praha, 1993. Lochman, J. M. Desatero, Kalich, Praha, 1994. McGrath A. ed. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000. Smolík J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, Oikumene, Praha, 1993. Tripp, P. D. Nástroj v Božích rukou: Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým. Praha: Návrat domů, 2012.

Učitelé

prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Pavel Plchot
Katedra systematické teologie
Jan Valeš, Ph.D.
Katedra systematické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie