Systematická teologie: přehled 2

V tomto předmětu se studenti seznámí se všemi dílčími články křesťanské dogmatiky. Jednotlivá témata budou zkoumána z hlediska biblického zakotvení, dějinného vývoje a s naznačením praktické aplikace v současné církvi a společnosti.

Cíle:

Studenti by měli získat přehled o všech dílčích disciplínách systematiky a obhájit vlastní teologické stanovisko. Po absolvování tohoto předmětu je student schopen jmenovat a definovat všech osm základních tématických okruhů systematické teologie a vysvětlit jejich vzájemné souvislosti. Chápe jednotlivé nauky, je schopen vysvětlit jejich místo v celkové stavbě křesťanské dogmatiky. Student prokázal schopnost metodického užívání Písma. Je schopen prezentovat a přiměřeně argumentačně podložit vlastní teologické stanovisko k jednotlivým otázkám, prokázal také schopnost kritické práce s teologickou literaturou a vedení odborného dialogu.

Rámcový rozpis učiva:

prolegomena (metoda, zdroje a cíle teologie, Bible a zjevení, epistemologie v teologii) teologie sensu stricto (vč. učení o Bohu Otci) antropologie (vč. hamartiologie) christologie soteriologie pneumatologie eklesiologie eschatologie.

Výstupy:

kritická recenze vybrané jednosvazkové učebnice dogmatiky vypracování vlastního kritického stanoviska ke všem osmi článkům dogmatiky

Způsob hodnocení:

Zimní období je zakončeno zápočtem, letní období zkouškou. Podmínkou připuštění ke zkoušce je vypracování a odevzdání písemných úkolů.

  • Boice J. M. Základy křesťanské víry, Návrat domů, Praha, 1999.
  • Dobiáš F. M. Repetitorium dogmaticum, ECM, Bratislava, 1994.
  • Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996.
  • Lochman, J. M. Krédo, Kalich, Praha, 1996.
  • Lochman, J. M. Otče náš, Kalich, Praha, 1993.
  • Lochman, J. M. Desatero, Kalich, Praha, 1994.
  • McGrath A. ed. Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000.
  • Smolík J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, Oikumene, Praha, 1993.
  • Tripp, P. D. Nástroj v Božích rukou: Lidé, kteří se potřebují změnit, pomáhají ke změně druhým. Praha: Návrat domů, 2012.

Výuka pro veřejnost

Systematická teologie: přehled 2 (LO 2023/2024 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. Štěpánka Paluchníková
Katedra systematické teologie, Katedra pastorace a psychologie, Katedra obecných předmětů
Katedra systematické teologie