Dobové pozadí Nového zákona

V tomto předmětu se studenti seznámí s náboženským, kulturním a politickým kontextem doby, v níž se odehrávají novozákonní události. Zvláštní pozornost je věnována dějinnému vývoji židovského národa, jeho kultuře, náboženství, sociálním, hospodářským podmínkám a způsobu života od období Alexandra Velikého (4.st. př. Kr.) po povstání Bar Kochby (2.st. po Kr.). Disciplína čerpá informace především z oborů archeologie, geografie, historie, numismatiky, sociologie, filosofie aj. Kurz vyučovaný formou přednášek je doplněn průběžnou četbou povinné literatury a prací s primární i sekundární literaturou. Během výuky jsou užívány pomůcky jako např. mapy, fotografie nebo video.

Poznání dobového pozadí Nového zákona má studentovi pomoci překlenout propast (časovou, geografickou, kulturní i náboženskou), která nás odděluje od událostí popsaných v Novém zákoně. Student má být schopen zasadit novozákonní zvěst do kontextu, v níž tyto spisy vznikaly, a tím lépe pochopit podstatu křesťanského poselství. Má být schopen mimo jiné objasnit dnes již nesrozumitelné a neznámé pojmy, svátky a zvyky, se kterými se při četbě Nového zákona běžně setkává. Dílčí poznatky má hodnotit a využít při výkladu novozákonních textů. Student se má naučit kriticky pracovat se sekundární literaturou, ze které čerpá informace.

Student průběžně čte doporučenou literaturu a skripta. V úvodu hodiny písemně odpovídá na kontrolní otázky k četbě. Student je klasifikován na základě průběžných písemných testů.

Douglas, ed. Nový biblický slovník. Praha: Návrat domů, 1996. Dowley, T. Školní biblický atlas. Praha: Česká biblická společnost, 1994. Gabriš, Karol. Dejiny novozmluvnej doby. Bratislava: ECM, 1994 Lohse, Eduard. Umwelt des Neuen Testaments. Götttingen: Vandenhoeck und Ruprecht, 1971. Mánek, J. Když Pilát spravoval Judstvo. Kapitoly z dobového pozadí Nového zákona. Praha, 1980. Novotný, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956. Pokorný, Petr. Řecké dědictví v Orientu: helénismus v Egyptě a Sýrii. Praha: Vyšehrad, 1993. Pokorný, Petr. Píseň o perle: tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad, 1995. Rogerson, J. Svět Bible. Praha: Knižní klub, 1996. Stemberger, Günter. Talmud a Midraš. Úvod do rabínské literatury. Praha: Vyšehrad, 1999. Stern, M. Svátky v životě Židů. Praha: Vyšehrad, 2002. Reicke, Bo. The New Testament Era. The world of the Bible from 500 B.C: to A.D. 100. Philadelphia, Fortress Press, 1974 Taschner, Karel. Dobové pozadí Nového zákona. Praha: Oliva, 1997.

Výuka pro veřejnost

Dobové pozadí Nového zákona (ZO 2021/2022 / A :: denní)
Dobové pozadí Nového zákona (ZO 2021/2022 / A :: dálková)

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Mgr. Pavel Paluchník, DiS.
Katedra biblických studií, Katedra obecných předmětů
Katedra biblických studií