Systematická teologie: současná scéna

Předmět navazuje na teoretickou základnu získanou v předmětu Systematická teologie: přehled. Studenti se seznámí s hlavními představiteli protestantské teologie dvacátého století. Vedle všeobecných údajů o životě a díle jednotlivých postav bude u každého teologa podrobněji analyzováno a kriticky zhodnoceno některé klíčové téma jeho teologického profilu. Každý student se bude hlouběji zabývat jednou z osobností protestantské teologie dvacátého století, seznámí se s prameny a sekundární literaturou.

Cíle:

Student by měl být schopen aplikovat metodologické principy teologické práce na konkrétní otázky současné teologické diskuse. Měl by se orientovat v diskursu systematické teologie 20. století a znát hlavní představitele této disciplíny. Měl by být schopen pracovat s cizojazyčnou teologickou literaturou. Měl by prokázat schopnost kritické analýzy díla jednotlivých teologů a teologických škol a obhájit vlastní hodnocení jejich přínosu pro disciplínu.

Rámcový rozpis učiva:

metodický úvod, epistemologie v teologii velké postavy protestantské teologie 20. století (Barth, Brunner, Tillich, Bonhoeffer, Moltmann, Pannenberg, Bultmann) evangelikální teologie procesuální teologie feministická teologie, teologie osvobození

Výstupy:

písemný referát k vybranému primárnímu textu jednoho z probíraných teologů za použití sekundární literatury ústní prezentace výše uvedeného referátu v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace se zakládá na aktivitě studenta během období a na kvalitě ústní prezentace a písemného referátu.

  • Bonhoeffer, D. Na cestě k svobodě (Listy z vězení), Praha: Vyšehrad, 1991.
  • Brunner, E. Věřím, Praha: SČME YMCA, 1938.
  • Lane, T. Dějiny křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 1996.
  • Liguš, J. Teologické systémy. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pedagogická fakulta. Katedra evanjelikálnej teológie a misie, 2010.
  • Macek, P. Novější angloamerická teologie: přehled základních směrů s ukázkami. Praha: Kalich, 2008.
  • McGrath A. (vyd.) Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského myšlení, Návrat domů, Praha, 2000.
  • Kuschel, K. J. Teologie dvacátého století: antologie, Vyšehrad, Praha, 1995.
  • Smolík J. Současné pokusy o interpretaci evangelia, Oikumene, Praha, 1993.
  • Tillich, P. Lidské tázání po nepodmíněném, Pontes Pragensia. Brno: Centrum pro náboženský dialog při HTF UK v Praze, 1997.
  • Zahrnt, H. Die Sache mit Gott: die protestantische Theologie im 20.Jahrhundert. München: R.Piper & Co.Verlag, 1967.

Učitelé

prof. Pavel Hošek, Ph.D.
Katedra systematické teologie
Katedra systematické teologie