Základy křesťanské etiky

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Studenti budou uvedeni do základních problémů vztahu metafyziky, epistemologie a etiky. Studentům budou stručně představeny nekřesťanské etické systémy a dále budou nastíněny základní možnosti křesťanského přístupu. Hlavní pozornost pak bude věnována rozpracování a obhajobě systému křesťanské etiky jako subjektivní odpovědi křesťana a církve na objektivní realitu Božího řádu a Boží osobní existenci.

Cíle:

Student je schopen pojmenovat a definovat základní přístupy k metodě etické argumentace, a to s ohledem na jejich filosofické a teologické zakotvení. Chápe podstatu jednotlivých etických přístupů v dějinách evropské kultury a v dějinách církve. Chápe úlohu Písma v etické argumentaci.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do studia etického myšlení (křesťanská perspektiva) povaha dobrého činu přehled etického myšlení formování charakteru

Výstupy:

esej na zvolené etické téma v odborné diskuzi

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné eseje.

  • Fuchs E. Co dělá naše jednání dobrým?, Mlýn, Jihlava, 2003.
  • Hábl, J. I když se nikdo nedívá: fundamentální otázky etického vychovatelství. Červený Kostelec: Nakl. Pavel Mervart, 2015.
  • Hábl, J. Vzdělání mravné a nemravné: vztah poznání a ctnosti v Komenského pedagogice. Pedagogika 2011, roč. LXI, č. 2, s. 117-127.
  • Kohák E. Člověk, dobro a zlo, Ježek, Praha, 1993.
  • Lewis C.S. K jádru křesťanství. Praha: Návrat, 2011.
  • Lewis C.S. Zničení člověka, Karm. Nakl. Kostelní Vydří, 1998.
  • Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinium, 2004.