Témata křesťanské etiky

V tomto předmětu se studenti seznámí se základními problémy obecné křesťanské etiky. Hlavní pozornost pak bude věnována výkladu principů křesťanské etiky aplikovaných do současné situace.

Cíle:

Student získá teoretické vědomosti a metodické schopnosti, aby mohl pokračujícím studiem dané oblasti sám zformulovat odpovědné etické stanovisko ke kterékoli aktuální etické otázce (uvnitř církve i ve veřejné diskusi).

Rámcový rozpis učiva:

Etické otázky a dilemata v křesťanské perspektivě v různých oblastech, např.: formování charakteru (Je možné naučit (se) dobru? etika a posvěcení; etika a společenství „svatých“; dobro a utrpení; eticky kompetentní člověk) aktuální otázky křesťanské etiky (počátek a konec lidského života; etika v manželství a rodině; etické otázky sexuality; občanská neposlušnost, válka; životní prostředí)

Výstupy:

písemná práce na zadané téma křesťanské etiky

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné eseje.

  • Atkinson, David J.; Field, David H. (eds.). New Dictionary of Christian Ethics and Pastoral Care. Downers Grove: Inter-Varsity Press, 1995.
  • Fazekaš Ľudovít. Ako žiť. Bratislava: ECM, 1994.
  • Geisler N. Christian Ethics: Contemporary Issues and Options, Baker Academic, Grand Rapids, 2010.
  • Havránek, A. Křesťanská etika, Praha: RCB, 1971.
  • Lewis, C.S. Zázraky. Praha: Návrat domů, 1999.
  • Lewis C.S. Zničení člověka, Karm. Nakl. Kostelní Vydří, 1998.
  • Milfait, René. Teologická etika v kontextu sociální a pastorační práce. 1. vyd. Středokluky: Zdeněk Susa, 2012.
  • Skoblík, J. Přehled křesťanské etiky. Praha: Karolinium, 2004.
  • Wright, Christoper J. H. Old Testament Ethics for the People of God. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press, 2004.