Evangelizace a učednictví

Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování. Seznamuje s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru.

Cíle :

Studenti získají široký přehled biblického učení souvisejícího s evangelizací, naučí se aplikovat osvojenou látku tak, aby byli schopni komunikovat evangelium v různém prostředí. V oblasti evangelizace skrze místní sbor se naučí analyzovat danou situaci konkrétního společenství víry aby mohli navrhnout modelové řešení, které by bylo možné uvést do praxe.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do předmětu (etymologie, teologické vymezení, biblické opodstatnění, definice, struktura předmětu) komunikace evangelia (praxe první církve, současná praxe, evangelizační formy, překážky, pastorace ke znovuzrození) specifické oblasti ( apologetika, teologie obrácení, různé cílové skupiny) evangelizace a místní sbor (biblické pojetí, struktura, charakter misijního sboru, permanentní evangelizace) evangelizace v ekumenickém a společenském kontextu

Výstupy:

referát v rámci semináře recenze knihy písemný test

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení dosaženém v rámci písemného testu a recenze knihy s přihlédnutím ke kvalitě předneseného referátu.

Coleman, R. E. Mistrův plán spasení. Návrat domů, Praha 2004. Hull, B. Učednický model církve. Oliva, Praha 1993. Křivohlavý, J. Sdílení naděje. Návrat domů, Praha, 1997. Kubíková, J. První evangelisté a metody jejich působení. ECM, Praha 1994. Kubíková, J. Evangelizace v prvotní církvi. ECM, Praha 1993. Packer, J. I. Evangelizace a Boží svrchovanost. Návrat domů, Praha 2000. Schwarz, Ch. A. Přirozený růst církve. Luxpress, Praha, 1996.

Výuka pro veřejnost

Evangelizace a učednictví (ZO 2021/2022 / A :: denní)
Evangelizace a učednictví (ZO 2021/2022 / A - TPČ-T :: dálková)

Učitelé

Ing. Daniel Fajfr, M.Th.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Ing. Lubomír Ondráček
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie