Evangelizace a učednictví

Předmět je součástí oboru praktické teologie a vzájemně se propojuje s teologickými disciplínami jako je eklesiologie, soteriologie, pneumatologie, eschatologie a duchovní formování. Seznamuje s podmínkami potřebnými pro sdílení evangelia a mapuje prostředí, ve kterém se tato komunikace děje. Zabývá se integrací evangelizačního procesu v eklesiologickém kontextu s maximálně možným přesahem do sekulární společnosti. Vymezuje podmínky potřebné pro systematické vzdělávání a duchovní formování nově obrácených křesťanů a předkládá principy učednického modelu sboru.

Cíle :

Studenti získají široký přehled biblického učení souvisejícího s evangelizací, naučí se aplikovat osvojenou látku tak, aby byli schopni komunikovat evangelium v různém prostředí. V oblasti evangelizace skrze místní sbor se naučí analyzovat danou situaci konkrétního společenství víry aby mohli navrhnout modelové řešení, které by bylo možné uvést do praxe.

Rámcový rozpis učiva:

úvod do předmětu (etymologie, teologické vymezení, biblické opodstatnění, definice, struktura předmětu) komunikace evangelia (praxe první církve, současná praxe, evangelizační formy, překážky, pastorace ke znovuzrození) specifické oblasti ( apologetika, teologie obrácení, různé cílové skupiny) evangelizace a místní sbor (biblické pojetí, struktura, charakter misijního sboru, permanentní evangelizace) evangelizace v ekumenickém a společenském kontextu

Výstupy:

referát v rámci semináře osobní svědectví a evangelium písemný test

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemného testu, písemných prací a referátu.

  • Coleman, R. E. Mistrův plán spasení. Návrat domů, Praha 2004.
  • Hull, B. Učednický model církve. Oliva, Praha 1993.
  • Křivohlavý, J. Sdílení naděje. Návrat domů, Praha, 1997.
  • Kubíková, J. První evangelisté a metody jejich působení. ECM, Praha 1994.
  • Kubíková, J. Evangelizace v prvotní církvi. ECM, Praha 1993.
  • Packer, J. I. Evangelizace a Boží svrchovanost. Návrat domů, Praha 2000.
  • Schwarz, Ch. A. Přirozený růst církve. Luxpress, Praha, 1996.
  • Ondráček L. Roztáhněte sítě. Křesťanská misijní společnost, Praha 1992.
  • Fajfr D. Budete mými svědky - Úvod do teorie a praxe evangelizace