Homiletický seminář

Jedná se o seminář navazující na přednášky předmětu Homiletika. Sestává z prezentací vlastních kázání studentů v rámci dané skupiny. Tím se prohlubují a prakticky uplatňují znalosti získané v předmětu Homiletika.

Cíle:

Student je schopen použít výsledky biblické exegeze pro homiletické zpracování, tj. formulovat hlavní myšlenku vykládaného textu, stanovit osnovu kázání a srozumitelně, co do obsahu i rétorické formy, komunikovat homiletický koncept posluchačům. Studenti se přitom učí jak konstruktivně připomínkovat kázání druhých, tak i přijímat kritiku svého vlastního projevu.

Rámcový rozpis učiva:

kritéria pro společné hodnocení kázání prezentace studentských kázání, diskuze nad nimi a společná evaluace

Výstupy:

písemně připravené kázání a jeho ústní prezentace v rámci semináře

Způsob hodnocení:

Klasifikovaný zápočet. Klasifikace vychází z hodnocení písemné podoby kázání a jeho ústní prezentace.

  • Robinson, H. W. Biblická kázání, Biblos, Třinec 1993.
  • Stott, J.R.W. Portrét kazatele, Biblos, Třinec 1992.
  • Urban, J. V královských službách, Naděje, Brno 1992.
  • Urban, J. Stručné dějiny kázání, skriptum ETS, 1995.