Filozofie 2

Kurz zevrubně seznamuje studenty s vývojem světové filozofie. Ukazuje základní zdroje filozofického myšlení a postupně analyzuje jednotlivé hlavní etapy především západní filozofie. Během tří období bychom chtěli: přecházet od dřívějších filozofických systémů k současným aktualizovat možné světonázorové pozice, což rozšiřuje duchovní obzor a chrání před dogmatizmem získat základní orientaci v dějinách filozofie reflektovat základní problémy lidstva ve světle filozofie naučit budoucí duchovní zabývat se názory, které kriticky křesťanství zkoumají

Student se naučí: definovat základní filozofické etapy a problémy, dokázat vysvětlit jejich hlavní specifika vlastními slovy interpretovat některé složitější filozofické problémy a to jak na základě přednášek, trak vlastní četby aplikovat některé filozofické problémy na teologii, tj. nacházet vztah těchto problémů k teologii a k dalším světonázorovým pozicím – jejich silné a slabé stránky

Student vypracuje esej která bude odrážet probranou látku a přečtenou literaturu. Student bude ústně vyzkoušen z probrané látky a z přečtené literatury. Student si připraví odborný referát.

Störig, H. J.: Malé dějiny filozofie, Zvon, Praha 1991 Anzenbacher A.: Úvod do filozofie, SPN, Praha 1991 Sokol, J.: Malá filosofie člověka, Vyšehrad, Praha 1998 Weischedel, W.: Zadní schodiště filozofie, Votobia, Olomouc 1992 Kratochvíl Z.: Mýtus, filozofie, věda, Skriptum FF UK, Praha 1996 Petříček, M.: Úvod do současné filozofie, Hermann a synové, Praha 1992 Grenz, S.: Úvod do postmodernismu, Návrat Domů, Praha 1997