Angličtina: oborová témata

Předmět je věnován vybraným tématům z oblasti teologie, pastorace a sociální práce, totiž jejich zvládnutí z hlediska anglického jazyka.

Cíle:

Studenti ovládají slovní zásobu k daným tématům. Jsou schopni rozumět mluvené řeči i psanému textu k těmto tématům, jsou schopni na dané téma hovořit a vést rozhovor. Studenti jsou vedeni k ucelenému zpracovávání odborných témat a jejich prezentaci. Tím jsou připravováni na absolutorium i na další působení ve svém oboru.

Rámcový rozpis učiva:

vybraná témata z teologie, jako např. otázky interpretace Písma; všeobecné a speciální zjevení; teologie stvoření člověka; problém hříchu v křesťanské teologii; Ježíš z Nazareta – otázka vzkříšení v teologii a dějinách; teologické funkce církve; posvěcení v životě křesťana vybraná témata z pastorace, psychologie a sociální práce jako např. cíle křesťanského poradenství a pastorace; klíčové aspekty naslouchání; lidské potřeby v pastoraci a sociální práci; otázka emocí; hranice v osobních vztazích; základní postupy v pastoraci

Výstupy: zkouška

Způsob hodnocení:

Zkouška. Hodnocení vychází ze schopnosti studenta rozumět odbornému textu k danému tématu, rozumět výkladu na zadané téma a přiměřeně se k tématu vyjádřit v cizím jazyce

  • Anderson, N. T. Victory Over the Darkness. Regal Books, Ventura, CA; 1990.
  • Bible: některý ze standardních anglických překladů.
  • Cloud, H. Changes that Heal. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1992.
  • Crabb, L. J. jr. Basic Principles of Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1975.
  • Crabb, L. J. jr. Effective Biblical Counseling. Zondervan, Grand Rapids, MI; 1977.
  • Egan, G. The Skilled Helper, 6th ed. Brooks/Cole, Pacific Grove, CA; 1998.
  • Milne, B. Know the Truth. Intervarsity Press, Downers Grove, IL; 1998.
  • Murphy, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1994.
  • Tidball, D. Skillful shepherds: Explorations in Pastoral Theology, IVP, 1997.

Učitelé

Jarrod Oliver Harmaning, M. A. T.
Katedra praktické teologie, Katedra obecných předmětů
Katedra obecných předmětů