Praxe souvislá TPČ-T

Praxe studentů teologického zaměření studijního programu teologická a pastorační činnost je integrální součástí studia. Spolu s teoretickou výukou tvoří základ přípravy studentů pro jejich povolání. Předmět se skládá ze dvou vzájemně provázaných částí. První je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Druhou částí je praxe studentů na sborech nebo v křesťanských či jiných zařízeních.

Cíle:

Cílem praxe je, aby studenti: Mohli uplatňovat získané teoretické poznatky a prakticky si vyzkoušeli metody, se kterými se seznámili teoretickým studiem a konfrontovali je s životní realitou. Učili se pod odborným vedením propojovat teoretické poznatky s praktickými zkušenostmi, reflektovat zkušenosti z praxí a zpracovávat svoje emoce a zážitky související s praxí. Poznali svoje slabší místa, limity a oblasti, ve kterých nechtějí a nemohou pracovat. Prohlubovali své schopnosti pracovat pod odborným vedením, spolupracovat v týmu pracovníků i pracovat samostatně ve vedoucí pozici. Mohli si pod odborným vedením zkoušet a rozvíjet kompetence nezbytné pro práci kazatele: kompetenci inspirativně kázat - schopnost připravovat se na kázání, inspirativně kázat,včetně ovládnutí liturgiky a rétoriky kompetenci učit - schopnost vést biblické studium a  vyučovat v širokém spektru všech věkových kategorií kompetenci vést - organizační a manažerské schopnosti, příprava a řízení jednání, schopnost spolupracovat v týmu pracovníků a ve vedoucí pozici kompetenci vykonávat pastorační péči a budovat vztahy – ověřili si a rozvíjeli svoje komunikační, psychosociální a pastorační dovednosti v přímé práci s lidmi různých věkových skupin, naučili se vést pastorační rozhovory, uplatňovali startegie řešení konfliktů, pomoci lidem v krizi, ověřili si v praxi zásady péče o nemocné a postižené. kompetenci konat misii - schopnost evangelizovat, porozumět dnešní společnosti, získat multikulturní a multináboženskou zkušenost, schopnost zaujmout etické stanovisko ve světle Písma a prezentovat ho v konkrétní situaci kompetence osobně a duchovně růst - schopnost budovat svůj charakter, objevovat a užívat svá duchovní obdarování, naučit se užívat zásady časového managementu a duševní hygieny Měli příležitost si v praxi prověřit a prokázat svoje křesťanské etické hodnoty, zásady a postoje.

Rámcový rozpis praxe:

Praxe probíhá ve vybraných křesťanských sborech a křesťanských či jiných zařízeních - diakonie a charita, instituce pečující o zdravotně postižené, drogově závislé a bezdomovce, křesťanské svépomocné organizace, občanská sdružení a věznice. Součástí praxe je seminář, který má charakter organizační, prezentační a supervizní. Náplň tvoří hodnocení průběhu praxe, reflexe zážitků a analýza problémů, se kterými se studenti na praxi setkali. Praxe studentů je provázena supervizí, jejímž cílem je pomoci studentům připravovat se na praxi duševně i duchovně, sdílet a zpracovávat zážitky z praxe, analyzovat přínosy, problémy a nedostatky, se kterými se na praxi setkali a integrovat vlastní křesťanské postoje a etické normy do praxe. Skupinová supervize probíhá v rámci semináře k praxi pod vedením vedoucího praxe a odbornou supervizi poskytují konzultanti v některých zařízeních. Praxe studentů probíhají v těchto oblastech: Misie a evangelizace – místní i mezinárodní. Vyučování a služba slovem – biblické hodiny, vyučování na skupince, křestní příprava, učednictví, kurzy atp. Pastorační péče – osobní rozhovory a vedení, vedení skupinky atp. Služba v generačních skupinách – děti, dorost, mládež, maminky, senioři atp. Sociální oblast - práce s ohroženými skupinami – riziková mládež a děti, zdravotně a mentálně postižení, senioři, menšiny a okrajové skupiny, pachatelé trestné činnosti, závislí lidé, bezdomovci, atp. Kaplanská služba – vězeňství, nemocnice. Problematika členů jiných náboženství a sekt a jejich rodinných příslušníků. Organizace a administrativa – pořádání akcí, propagace, hospodaření, komunikace s veřejností atp. Průběžná praxe souvislá probíhá obvykle jako dva týdenní nebo jeden čtrnáctidenní blok. V rámci dvou týdenních praxí je možné mít praxi ve dvou různých zařízeních či oblastech.

Výstupy:

Absolvování praxe v plném rozsahu; předložení dokumentů k praxi, které se zakládají do portfolia – smlouvu, osobní plán, deník psaný v průběhu praxe, osobní závěrečná zprávu a hodnocení studenta vedoucím praxe; absolvování seminářů k praxi; prezentace své praxe.

Způsob hodnocení:

Zápočet.

Kopřiva, K., Lidský vztah jako součást profese, 2. vyd., Praha, Portál, 2006.

Učitelé

Mgr. et Mgr. Jiří Bukovský, Ph.D.
zástupce ředitele pro věci pedagogické
Ing. Petr Geldner
Katedra praktické teologie
Katedra praktické teologie