Metody sociální práce

Předmět představuje úvod do sociální práce s klientem. Probírají se konkrétní metody práce s jednotlivcem, skupinou i s komunitou.

Cíle: Studenti se seznámili se základními metodami v sociální práci, jsou si vědomi specifik práce s různými typy klientů, jsou schopni posoudit situaci klienta a zvolit správnou metodu pro danou situaci.

Rámcový rozpis učiva: sociální práce s jednotlivcem případová práce na úkoly orientované přístupy sociální poradenství sociální prevence krizová intervence supervize v sociální práci mediace komunitní práce streetwork, nízkoprahové služby

Výstupy: kolokvium příprava na seminář četbou zadané literatury

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikuje se na základě výsledků kolovia s přihlédnutím k aktivitě v rámci semináři a k plnění domácí četby.

  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.
  • Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1997
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003.
  • Matoušek, O. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A. Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat. Praha, 2007.