Přístupy v sociální práci

Předmět vychází ze znalosti teorií a metod sociální práce, zaměřuje se na sociální práci se skupinou obecně a s rodinou konkrétně. Podrobněji se probírá oblast sociálně-právní ochrany dětí.

Cíle: Studenti znají legislativní rámec práce s rodinou, osvojí si základní nástroje sociální práce pro práci s rodinou.

Rámcový rozpis učiva: úvod k sociální práci se skupinou svépomocné skupiny, terapeutická komunita sociální práce s rodinou, sanace rodiny sociální práce s ohroženým dítětem, druhy náhradní výchovy sociálně-právní ochrana dětí posuzování potřeb ohroženého dítěte – týmová práce a mezioborová spolupráce

Výstupy:zkouška

Způsob hodnocení: Zkouška. Prověřují se znalosti získané při přednáškách a z četby odborné literatury.

  • Kopřiva, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2006.
  • Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha, 1997
  • Matoušek, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001.
  • Matoušek, O. Metody a řízení sociální práce, Praha: Portál, 2003.
  • Matoušek, O. Sociální práce v praxi, Praha: Portál, 2005.
  • Navrátil, P. Teorie a metody sociální práce. Brno: Zeman, 2001.
  • Tokárová, A. Sociálna práca, Prešov: Akcent print, 2003.
  • Úlehla, I. Umění pomáhat. Praha, 2007.