Úvod do sociologie

Předmět probírá základní sociologické pojmy a podává informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace.

Cíle: Předmět napomáhá tomu, aby se student orientoval ve společenském vývoji, struktuře společnosti a současných problémech společenského vývoje. Student dovede číst a interpretovat data získaná sociologickým výzkumem a zná základní metodologické postupy sociologického zkoumání. Sociologické poznatky umí využívat při řešení konkrétních úkolů v sociální a pastorační práci.

Rámcový rozpis učiva: Předmětem studia je seznámení se s předmětem a cílem sociologie a jejím přínosem pro práci sociálního a pastoračního pracovníka. V prvé části se probírá učivo z  pojmy z obecné sociologie základní typy společenských skupin, jejich význam a fungování sociologie moci, sociální stratifikace, společenský vývoj a změna nástin dějin sociologického myšlení pokrok a smysl vývoje společnosti.

Výstupy: průběžné písemné testy, kterými je prověřeno pochopení probírané látky studenty

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů.

Bauman, Z. Myslet sociologicky. Slon, Praha 1996. Giddens A. Sociologie, Praha, 1999. Havlík R. Úvod do sociologie, Praha 1992. Petrusek M. Sociologie, Praha 1992. Jandourek J. Úvod do sociologie, Praha 2003. Keller J. Deset omylů sociologie, Praha 1995. Petrusek M. a kol. Sociologické školy, směry, paradigmata, Praha 1994. Maříková H., Petrusek M., Vodáková A. a kol. Velký sociologický slovník, Praha 1996.

Učitelé

Mgr. Alena Rousková, DiS.
Katedra sociální práce
Katedra sociální práce