Úvod do sociologie

Předmět probírá základní sociologické pojmy a podává informace o osobnostech, jejichž dílo ve zvlášť vysoké míře ovlivnilo vývoj disciplíny. Kurz dále poskytuje interpretovatelné poznatky o charakteru společnosti a vysvětluje postavení jedince a skupin v sociálním systému. Student je seznámen s možnostmi využití sociologie v práci profesionálně orientované na oblast sociální práce a pastorace.

Cíle: Předmět napomáhá tomu, aby se student orientoval ve společenském vývoji, struktuře společnosti a současných problémech společenského vývoje. Student dovede číst a interpretovat data získaná sociologickým výzkumem a zná základní metodologické postupy sociologického zkoumání. Sociologické poznatky umí využívat při řešení konkrétních úkolů v sociální a pastorační práci.

Rámcový rozpis učiva: Předmětem studia je seznámení se s předmětem a cílem sociologie a jejím přínosem pro práci sociálního a pastoračního pracovníka. V prvé části se probírá učivo z  pojmy z obecné sociologie základní typy společenských skupin, jejich význam a fungování sociologie moci, sociální stratifikace, společenský vývoj a změna nástin dějin sociologického myšlení pokrok a smysl vývoje společnosti.

Výstupy: průběžné písemné testy, kterými je prověřeno pochopení probírané látky studenty

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů.

  • Bauman, Z. Myslet sociologicky. Slon, Praha 1996.
  • Giddens A. Sociologie, Praha, 1999.
  • Havlík R. Úvod do sociologie, Praha 1992.
  • Petrusek M. Sociologie, Praha 1992.
  • Jandourek J. Úvod do sociologie, Praha 2003.
  • Keller J. Deset omylů sociologie, Praha 1995.
  • Petrusek M. a kol. Sociologické školy, směry, paradigmata, Praha 1994.
  • Maříková H., Petrusek M., Vodáková A. a kol. Velký sociologický slovník, Praha 1996.