Aplikovaná sociologie

Předmět navazuje na obecněji pojatý Úvod do sociologie, zabývá se aplikovanou sociologií – zejména rodinou a její významem ve společnosti, případně dalšími tématy sociologie, např. sociologií volného času, sociologií národnostních, etnických a jiných sociálních skupin, sociologií náboženství a sociálně patologickými jevy. Student se seznámí též s metodami a technikami sociologického výzkumu, jeho analýzou a interpretací, s možnostmi jeho využití v sociální práci.

Cíle: Předmět učí sociologickému pohledu na rodinu v kontextu jejího okolí a celé společnosti, vzájemnému naslouchání, konfrontaci s různými názory a zamýšlení se nad každodenním životem rodiny skrze základní sociologická paradigmata.

Rámcový rozpis učiva: Rozpis učiva je dán zvolenou oblastí aplikované sociologie; např. v případě sociologie rodiny: rodina jako stabilizující prvek společnosti
teorie rodiny: Durkheimův přínos pro teorii rodiny; Le Playovy rodinné typy; teorie 50. let 20. století; strukturální funkcionalismus; kritika modelů z 50. let; teorie rodiny ve změně společenského klimatu v 60. letech 20. století sociální stratifikace; manželství a rodina; péče o děti; vzdělávací šance; sňatkový trh sexuální revoluce; manželství, rodičovství, rozvod

Výstupy: průběžné písemné testy, kterými je prověřeno pochopení probírané látky studenty domácí úkoly ze zadané četby

Způsob hodnocení: Klasifikovaný zápočet. Klasifikace je založena na hodnocení průběžných písemných testů s přihlédnutím k plnění domácích úkolů.

(dle zaměření přednášek, v případě sociologie rodiny následující:) - Bauman, Z. Individualizovaná společnost, Mladá fronta, Praha 2004. - Hamplová, D. Děti na psí knížku?, Sociologický ústav AV ČR, Praha 2007. - Hamplová, D. České ženy: vzdělání, partnerství, reprodukce a rodina, Sociologický ústav AV ČR Praha 2003. - Lenderová, M. Radostné dětství? Dítě v Čechách 19. st., Paseka, Praha 2006.
- Možný, I. Sociologie rodiny, SLON, Praha, 2002. - Možný, I. Rodina a společnost, SLON, Praha, 2008. - Rabušic, L. Kde ty všechny děti jsou?, SLON, Praha, 2001.