Krizová intervence 2

Krizová intervence je poskytování „první pomoci“ člověku v životní krizi psychologickými prostředky, setrvání v kontaktu s klientem po dobu trvání krize s cílem pomoci mu krizi úspěšně překonat nebo najít další vhodné metody práce s ním, které budou na KI navazovat. Cílem je poskytnout studentům jednak základní teoretická východiska - přehled jednotlivých krizových oblastí, obvyklých vyrovnávacích strategií a zásad a forem práce s klientem v krizi, jednak praktické zkušenosti s KI zážitkovou formou, rozbor kazuistik, společná diskuse.

Knoppová a kol.: Telefonická krizová intervence. Remedium Vodáčková, D. a kol.: Krizová intervence. Portál, Praha, 2002 Špatenková, N. a kol.: Krizová intervence pro praxi. Grada, Praha, 2004 Hawkins, P. – Shohet, R.: Supervize v pomáhajících profesích. Portál, Praha, 2004 Kastová, V. : Krize a tvořivý přístup k ní. Portál, Praha, 2000 Koutek, J.-Kocourková, J.: Sebevražedné chování. Portál, Praha, 2003 Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese. Portál, Praha, 2000